Petras Roizijus Lietuvos XVI amžiaus teisinės kultūros kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Petras Roizijus Lietuvos XVI amžiaus teisinės kultūros kontekste
Alternative Title:
Petras Roizijus in the context of Lithuanian legal culture of the XVIth century: historiographical penetrations
Keywords:
LT
"Decisiones Lituanicae", Lietuvos Statutai; Antrasis Lietuvos Statutas; Jurisprudencija; LDK; Lietuvos Statutas; Petras Roizijus; Petras Roizijus, LDK teisė; Teisė; Žygimantas Senasis.
EN
"Decisiones Lituanicae"; GDL Law system; Jurisprudence; Law; Lithuanian Statute; Lithuanian Statutes; Pedro Ruiz de Moros; Peter Roizijus; Petrus Royzius; Sigismund the Old; The Grand Duchy of Lithuania; The Second Statute of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTTyrinėjant Lietuvos XVI amžiaus kultūros paveldą yra išryškėję nemažai to meto iškilių asmenybių, kurios labai aktyviai ir pozityviai reiškėsi valstybiniame, politiniame, visuomeniniame gyvenime. Viena tokių asmenybių – Petras Roizijus, kuris nusipelnė tuo, jog yra betarpiškai dalyvavęs tobulinant vieną iš svarbiųjų Lietuvos teisės paminklų – Pirmąjį (1529 m.) Lietuvos Statutą ir kartu prisidėję prie Antrojo (1566 m.) Lietuvos Statuto redagavimo ir sudarymo, įtvirtinant jame naujas teisines normas, kurios rodė, jog ir toliau yra perimama Renesanso skleista pasaulėžiūra, būdinga beveik visai Vakarų Europai. Publikacijoje autorius pateikia Petro Roizijaus pagrindinius biografijos elementus, jo santykį su to meto žymiais asmenimis, jo veiklos indėlį į LDK kultūrą, teisę, socialinį gyvenimą. Publikacijoje taip pat apžvelgiama skirtingų autorių atlikti tyrimai ir išvados, susijusios su Petro Roizijaus viešuoju gyvenimu. Autorius plačiai aprašo vieno iš reikšmingiausių Petro Roizijaus darbų – „Lietuvos sprendimus“, analizuojama šio kūrinio reikšmė visai tolimesnei teisės raidai valstybėje, vėlesnių laikotarpių autorių ir tyrinėtojų dėmesys šiam kūriniui. Bandoma atskleisti šio kūrinio pasirodymo priežastis, Petro Roizijaus motyvus ir ketinimus. Šio veikalo pasirodymas lietuvių kalba sudarytų tyrinėtojams sąlygas papildyti žinias apie senosios Lietuvos valstybės raidos sąsajų su Vakarų Europos kultūra sklaidą, jos būklę, taptų prieinamas šaltinis gilesniam tautos istorijos pažinimui.

ENThe research of the 16th c. Lithuanian cultural heritage points out many prominent personalities of that time, who very actively and positively acted in the state, political and social life. Pedro Ruiz de Moros was one of these personalities. He was directly involved in the improvement of one of the major monuments of the Lithuanian law, i.e. the First Lithuanian Statute (1529), and contributed to the process of editing and compiling the Second Lithuanian Statute (1566), establishing in it new legal norms demonstrating transposition of the world outlook propagated by the Renaissance, which was characteristic of almost the entire Western Europe. The author presents the main facts from the biography of Pedro Ruiz de Moros, his relations with the contemporary prominent figures, as well as his contribution to the culture, law and social life of the Grand Duchy of Lithuania (GDL). The publication also overviews the studies carried out by different authors as well as conclusions related to the public life of Pedro Ruiz de Moros. The author widely describes “Decisiones Lituanicae” [The Lithuanian Decisions] – one of the most significant works of Pedro Ruiz de Moros, analyses its significance for the further development of law in the state as well as the attention paid to this work by authors and researchers in later periods. The paper attempts to reveal the reasons for the appearance of this work as well as the motives and intentions of Pedro Ruiz de Moros. The translation of this work into Lithuanian would create the conditions for researchers to learn new facts about the dissemination of the connections of the old State of Lithuania with Western European culture, its status, and would become an accessible source for deeper knowledge of the nation’s history.

ISSN:
1822-4016
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20810
Updated:
2021-03-05 11:17:30
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: