Kalbos vartojimas ir socialinis kontekstas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalbos vartojimas ir socialinis kontekstas
Alternative Title:
Kalba ir visuomenė
Edition:
2-asis monografijos "Kalba ir visuomenė" patais. leid.
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2009.
Pages:
466 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Foreword — Kalba, komunikacija, visuomenė — Kalba, ženklas, sinchronija, diachronija. Ferdinando de Saussure'o kalbos mokslas — Kalbos raidos ir funkcionavimo veiksniai — Kalba, socialinė interakcija ir komunikacija — Komunikacija ir jos struktūra — Kalbos funkcijų teorija — Kalbos vaidmuo visuomenėje ir jo pobūdis — Kalbos funkcijos ir jų skyrimo pagrindas — Kas yra funkcija? — Verbalinės komunikacijos modeliai ir kalbos funkcijos — Reprezentacinė-referencinė ir komunikacinė kalbos funkcijos — Ekspresyvinė-emotyvinė ir apeliatyvinė-impresyvinė funkcijos — Ekspresyvinės-emotyvinės ir apeliatyvinės-impresyvinės funkcijų reiškimas kalbos priemonėmis — Fatinė ir poetinė kalbos funkcijos — Kalbos funkcijos, neturinčios atitikmenų komunikacinio akto struktūroje — Mentalinė-kognityvinė kalbos funkcija. Kalba ir mąstymas — Objektas, tyrimai, pagrindinės sąvokos — Kalbos gebėjimas, latentinės struktūros ir psichikos organizacijos veiksniai — Kalbinės struktūros, psichiniai procesai ir intrapersonalinė komunikacija — Intrapersonalinė komunikacija ir funkcinė smegenų asimetrija — Vidinė kalba, jos struktūra ir funkcijos — Vaikų ir (aklagimių) kurčnebylių intelektinė bei kalbinė branda — Žinojimo struktūra, informacijos apdorojimas ir kodai — Kalbos vaidmuo mąstymo ir pažinimo procesuose. Kalbos ir mąstymo skirtumai — Kalbų kontaktai ir bilingvizmas — Kalbų kontaktų teorija — Bilingvizmas — Psichosociologinė bilingvizmo charakteristika — Bilingvizmo tipologija — Skoliniai ir interferencija - kalbų kontaktų ir bilingvizmo padariniai — Kalbų kontaktai ir konvergencinė raida — Mišrios kalbos ir kalbų išstūmimas — Bilingvizmas ir inteligencija — Literatūra.
Keywords:
LT
Komunikacija; Kalbos funkcijos; Kalba ir mąstymas; Kalbų kontaktai; Bilingvizmas; Dvikalbystė; Bendravimas.
EN
Communication; Functions of language; Language and thinking; Language contacts; Bilingualism; Language Functions; Bilingualism; Languages Contacts; Communication.
Other Editions:
Kalba ir visuomenė. Vilnius, 1997
Summary / Abstract:

LTMonografiją sudaro įvairiu laiku 1975-1990 m. rašyti skyriai, kurie buvo perdirbti, suvienodinti laikantis bendros koncepcijos ir atsižvelgiant į naujausias teorinės kalbotyros, psichologijos, sociologijos, informacijos teorijos bei komunikacijos teorijos idėjas. Monografijoje išryškinamas kalbos kaip ženklų sistemos vaidmuo visuomenės socialinėje interakcijoje ir komunikacijoje. Analizuojami kalbos raidos ir funkcionavimo veiksniai. Aprašomi komunikacijos modeliai ir išsamiai apibūdinamos kalbos funkcijos. Monografija susideda iš keturių dalių. Pirmojoje dalyje "Kalba, komunikacija, visuomenė" eksplikuojama kalbos sąvoka, nagrinėjamos fundamentinės kalbos kategorijos, susijusios su komunikacija, interakcija bei socialine struktūra. Jų neišsiaiškinus, negalima suprasti nei kalbos funkcionavimo, nei raidos dėsningumų. Antroji dalis "Kalbos funkcijų teorija" skirta apibūdinti kalbos funkcijoms, kurias kalba atlieka žmogaus ir visuomenės gyvenime ir kurių visuma atskleidžia kalbos socialinę esmę. Trečiojoje dalyje "Mentalinė- kognityvinė kalbos funkcija" mėginama pasiaiškinti bene sunkiausią psicholingvistikos, psichologijos ir kognitologijos klausimą - kalbos vaidmenį mąstymo, mokslinės bei meninės kūrybos, apskritai pažinimo procesuose, taip pat su mąstymu glaudžiai susijusios vidinės kalbos struktūrą, funkcijas bei jos santykį su išorine, garsine kalba. Paskutiniojoje, ketvirtojoje dalyje "Kalbų kontaktai ir bilingvizmas" nagrinėjamas kelių kalbų vartojimas visuomenėje lingvistiniu, psichologiniu ir sociologiniu aspektais: kas darosi su žmogumi, visuomene, kalba bei kultūra, kai visuomenėje funkcionuoja kelios kalbos.

ENMonograph consists of chapters written at various times in 1975-1990 that were rewritten and unified in accordance with the general concept and taking into account the latest ideas of theoretical linguistics, psychology, sociology, information theory and communication theory. The monograph highlights the role of language as a sign system in social interaction and communication of society. It analyzes the factors of language development and behavior. It also describes the communication models and characterizes language features in detail. The monograph is divided into four parts. In the first part "Language, Communication, Society", there is an explication of language concept, analysis of fundamental linguistic categories related to communication, interaction and social structure. In case of failed to examine them, it is impossible to understand neither the behaviour of language nor the regularity of development. The second part "Theory of language function" is intended for the description of language functions which the language performs in the life of man and society and the entirety of which reveals the social nature of language. The third part "Mental-cognitive function of language" attempts to explain the most serious issue on psycholinguistics, psychology and cognitology - the role of language in the processes of thought, scientific and artistic creativity and in general cognitive processes, as well as structure, functions which are closely linked to the internal language, and its relationship with external, audible language. The last, fourth part "Language contacts and bilinguism" analyses the use of several languages in the society linguistically, psychologically and sociologically: what happens to the human, society, language and culture when a number of languages operates within the society.

ISBN:
9786094110139
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20496
Updated:
2020-11-13 22:52:18
Metrics:
Views: 81
Export: