Ekonomikos teorija : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonomikos teorija : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams
Edition:
2-oji papildyta ir pataisyta laida
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Riomerio universiteto leidybos centras, 2009
Pages:
430 p.
Notes:
Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTEkonomikos teorija, tirianti pačius bendriausius ekonominius procesus ir ryšius tarp jų, yra visos ekonomikos mokslų sistemos pagrindas. Ji supažindina su pagrindiniais ekonomikos mokslo principais, su pagrindinėmis sąvokomis - to reikia tolesnėms ekonomikos disciplinų studijoms. Ekonomikos teorijos kursas paprastai skiriamas į dvi dalis - mikroekonomiką ir makroekonomiką. Mikro ir makroekonomiką sieja glaudus ryšys. Ir mikro, ir makroekonomikoje remiamasi tomis pačiomis koncepcijomis ir teorijomis. Vadovėlyje nagrinėjamos visos pagrindinės mikro ir makroekonomikos temos: šiuolaikinės rinkos veikimas, jos organizacinės formos, rinkos regidiavimas, pagrindinės rinkos ekonomikos makroproblemos, pinigų ir fiskalinės politikos priemonės. Supažindinama su svarbiausiais Lietuvos ūkinę veiklą reguliuojančiais įstatymais. Vadovėlį sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje dėstomi bendrieji ekonomikos pagrindai. Kiti skyriai, baigiant dešimtuoju, sudaro mikroekonomikos kursą. Mikroekonomikos dalies trečiame-aštuntame skyriuose nagrinėjamos atskiro gamybos produkto arba gamybos veiksnio rinkos taikant ceteris paribus principą. Devintame šios dalies skyriuje tiriama kelių rinkų sąveika bei jų pusiausvyros susidarymas. Makroekonomikai skirti knygos skyriai, pradedant vienuoliktuoju, o septynioliktame, aštuonioliktame ir devynioliktame skyriuose išdėstyti atvirosios ekonomikos teoriniai pagrindai. Vadovėlio pabaigoje pateikiamas išsamesnėms dalyko studijoms rekomenduojamos literatūros sąrašas. Vadovėlį galima studijuoti be specialaus pasirengimo. Užtenka suvokti dviejų dydžių funkcinę priklausomybę ir jos grafinį vaizdavimą pagal vidurinės mokyklos kursą, nes taikomas grafinės analizės metodas, plačiai paplitęs ekonomikos teorijoje.

ENEconomic theory, which investigates the most general economic processes and relations between them, is the foundation of the entire system of economic studies. It introduces the basic principles of economics and the fundamental concepts - this is necessary for the further study of economic disciplines. Courses on economic theory are usually divided into two parts - microeconomics and macroeconomics. Micro and macroeconomics are closely linked. Both micro and macroeconomics are based on the same concepts and theories. The textbook examines all of the major micro and macroeconomic topics: functioning of the modern market and forms of its organisation, market regulation, the main macroeconomic problems of a market economy, and monetary and fiscal policy measures. Lithuania’s key laws regulating economic activities are introduced. The textbook consists of three parts. The general grounds of economics are laid forth in the first part. The other chapters, finishing with the tenth, make up the microeconomics course. Chapters 3-8 of the microeconomics part examine markets of individual products or production factors under the ceteris paribus principle. Chapter 9 of this part explores the interaction of several markets as well as the formation of their balance. The focus on macroeconomics starts with Chapter 11, and the theoretical foundations of an open economy are set forth in Chapters 17-19. At the end of the textbook, a list of recommended literature is presented for more comprehensive study of the subject. The textbook can be studied without any special preparation. Since the method of graphical analysis which is widespread in economic theory is used, a comprehension of the functional dependency of two sizes and its graphic representation is sufficient.

ISBN:
9789955191124
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19955
Updated:
2016-10-20 10:12:00
Metrics:
Views: 72
Export: