Atviros Lietuvos knygos kaip akademinės socializacijos veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atviros Lietuvos knygos kaip akademinės socializacijos veiksniai
Alternative Title:
Books for an open society as the factors of academic socialization
In the Journal:
Knygotyra. 2006, t. 47, p. 9-27
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Socializacija / Socialization; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTRemiantis teoriniais šaltiniais ir empiriniais tyrimais, straipsnyje analizuojamas ALK (Atviros Lietuvos Knygų) serijos knygų vaidmuo akademinės socializacijos požiūriu. Su struktūrinio funkcionalizmo tradicija susiję sociologai aiškindami socializaciją pabrėžia socialinių vaidmenų svarbą. Socialiniai vaidmenys yra laikomi objektyvių socialinių struktūrų funkcijomis ar elementais, taigi socializacija iš esmės yra to vaidmens išmokimas. Alternatyvi funkciniam struktūralizmui socializacijos samprata socializaciją traktuoja kaip savimonės arba asmens tapatybės formavimąsi ir yra labiau susijusi su socialinės fenomenologijos teorine tradicija, konkrečiau – su socialiniu konstruktyvizmu. Socializacijos metu, kai mokomasi naujų vaidmenų ar elgesio būdų, interiorizuojamos naujos normos, randasi nauji savęs vertinimai, keičiasi savo vietos, galių supratimas, skleidžiasi ir įsitvirtina asmens tapatybė. Šis straipsnis bei jame interpretuojamas tyrimas gali būti traktuojami kaip bandymas apčiuopti interiorizacijos, internalizacijos ir sąmonės modusų kaitos algoritmą vykstant akademinei socializacijai. Pagrindinis straipsnio ir tyrimo analizės objektas yra kintanti knygos recepcija arba tai, kaip akademinės socializacijos metu keičiasi požiūris į mokslinę knygą. Analizuojant fokusuotų diskusijų medžiagą su skirtingomis akademinės socializacijos požiūriu grupėmis, siekiam atsakyti į klausimus, kaip akademinės socializacijos metu keičiasi santykis su moksline knyga, kokia yra mokslinės knygos recepcijos „poetinė logika“ arba metalogika akademinės socializacijos atžvilgiu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Akademinė literatūra; Socializacija; Švietimo sociologija; Aukštasis mokslas; Akademinė bendruomenė; Atviros visuomenės fondas; Academic literature; Socilisation; Sociology of education; Higher education; Academic community; Open society fund.

ENThis article analyses the role of the series “Books For An Open Society” from the view of academic socialisation, based on theoretical analysis and empirical research. Sociologists linked with the structural functionalism tradition emphasise the importance of social roles in explaining socialisation. Social roles are considered to be functions or elements of objective social structures, thus socialisation in essence is the learning of this role. An alternative understanding of socialisation for functional structuralism is that socialisation is the forming of self awareness or a person’s identity and is more linked with the theoretical tradition of social constructivism. During socialisation, when new roles or ways of behaviour are learned, new norms are interiorised, and new evaluations of oneself are found, and personal identity unfolds and entrenches itself. This article could be treated as an attempt to gain an overview and explore the algorithm of the change in interiorisation, internalisation, and the changing of the modes of the conscious as academic socialisation occurs. The main object of this article and research analysis is the changing reception of the book during academic socialisation. By analysing material of focus group discussions with various groups in terms of academic socialisation, we seek to answer the questions of how the relationship with the scientific book changes during academic socialisation, and what the “poetic logic” or metalogic of the reception of a scientific book in terms of academic socialisation is.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1986
Updated:
2018-12-17 11:44:53
Metrics:
Views: 39    Downloads: 4
Export: