Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai : skiriama Gotfrydo Ostermejerio 285-osioms gimimo ir 200-osioms mirties metinėms

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai: skiriama Gotfrydo Ostermejerio 285-osioms gimimo ir 200-osioms mirties metinėms
Editors:
Gerulaitienė, Vilija, sudarymas, įvadas [com, aui]
Publication Data:
Vilnius : Žara, 2002.
Pages:
159 p
Series:
Historiae Lituaniae fontes minores / Lietuvos istorijos institutas; 3
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Contents:
Str.
Keywords:
LT
Etnografija; Literatūrinė veikla; Lituanistika; Mitologija; Ostermejeris; Prūsija; Publikacija; Rankraštis; Rankraščiai; Religija.
EN
Ethnography; Literary works; Lithuanian philology; Manuscript; Manuskripts; Mitology; Ostermejeris; Prussia; Publication; Religion.
Summary / Abstract:

LTŠiame leidinyje publikuojami keturi vokiški Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai: straipsnis „Istorinė žinia apie lietuvišką Bibliją“, papildymai dviem jo veikalams „Kritinės pastabos apie senųjų prūsų religijos istoriją“ ir „Mintys apie senuosius Prūsų žemės gyventojus“, laiškas Abrahamui Jakobui Penzeliui bei Ostermejerio taisyta ir įvertinta Liudviko Rėzos į lietuvių kalbą versta antroji Dovydo psalmė. Leidinyje pateikiamos visų keturių rankraščių faksimilės, transkribuoti tekstai ir vertimas į lietuvių kalbą. Įvadiniuose straipsniuose aptariamas Ostermejerio gyvenimas, mokslinė ir literatūrinė veikla. Knyga atskleidžia Ostermejerio, Prūsijos ir Mažosios Lietuvos kultūros istoriko, indėlį į lietuvių tautos ir jos kalbos kilmės tyrimus. Pirmą kartą publikuojami keturi rankraščiai pateikia naujų žinių apie jo lituanistinę veiklą. Susidomėjęs senovės prūsų dievų vardais, savo veikaluose Ostermejeris įrodinėjo, jog visi Prūsijos vietovardžiai yra prūsiškos arba lietuviškos kilmės. Jo straipsnį „Istorinė žinia apie lietuvišką Bibliją“ galima laikyti išsamiausia iki tol skelbta lietuviškos Biblijos istorijos apžvalga. Ostermejerio veikalų papildymai pateikia naujų svarstymų Prūsijos istorijos, mitologijos, lietuvių kalbos klausimais. Ostermejerio laiškas Penzeliui atskleidžia jo požiūrį į lietuviškas dainas tuo metu užrašomas Prūsijoje. Rėzos į lietuvių kalbą versta, o Ostermejerio taisyta ir įvertinta antroji Dovydo psalmė išryškina reikšmingą Lietuvių kalbos seminaro veiklą.

ENThe publication presents four German manuscripts of Gottfried Ostermeyer: the article “A historical message about the Lithuanian Bible”, additions to his two works “Kritinės pastabos apie senųjų prūsų religijos istoriją” [Critical Remarks about Old Prussian Religion History] and “Mintys apie senuosius Prūsų žemės gyventojus” [Thoughts about the Old Inhabitants of the Prussian Land], a letter to Abraham Jakob Penzel as well as Ostermeyer’s edited and evaluated David’s second psalm translated into Lithuanian by Ludwig Rhesa. The publication presents the facsimiles, transcribed texts and translation into Lithuanian of all four manuscripts. The introductory articles discuss Ostermeyer’s life, scientific and literary activities. The book reveals Ostermeyer’s contribution as a historian of culture of Prussia and Lithuania Minor to the research of the Lithuanian nation and language. The four manuscripts that are published for the first time provide new information about his activities related to Lithuanian studies. Being interested in the names of old Prussian gods, Ostermeyer argued that all Prussian place names originated from Prussian or Lithuanian. His article “A historical message about the Lithuanian Bible” might be considered the most extensive overview of the history of the Lithuanian Bible published to that date. The additions to his works present new considerations on the issues of Prussian history, mythology and the Lithuanian language. Ostermeyer’s letter to Penzel reveals his attitude to Lithuanian songs that were then recorded in Prussia. David’s second psalm, translated into Lithuanian by Rhesa and edited and evaluated by Ostermeyer, highlights the significant activities of the Lithuanian Language Seminar.

ISBN:
9986340845
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19685
Updated:
2013-04-28 19:10:39
Metrics:
Views: 64    Downloads: 3
Export: