Socialinio darbo indėlis kuriant žmogaus gerovę

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio darbo indėlis kuriant žmogaus gerovę
In the Journal:
Keywords:
LT
Klientas; Socialinis darbas; Socialinis darbuotojas; Socialinė parama; Žmogaus gerovė.
EN
Customer; Human well-being; Social support; Social woker; Social work.
Summary / Abstract:

LTSocialinio darbo profesija yra dar tik besiformuojanti, tačiau ji įgyja vis didesnę reikšmę visuomenės gyvenime. Šios profesijos atstovai rengiami universitetuose ir kitose mokslo ir studijų institucijose, veikla yra reglamentuojama teisės aktais, taikomi etiniai reikalavimai. Pranešime yra siekiama pateikti vertinimus, kokia yra socialinio darbo profesijos padėtis dabartinėje visuomenėje. Pranešimo autorius atskleidžia tas tendencijas, kurios išryškėja šiandieninėje socialinio darbo praktikoje Lietuvoje, išskiria problemas, su kuriomis susiduria socialinio darbo profesijos atstovai, siekdami patenkinti žmogaus poreikius ir veikdami visuomenės gyvenimą. Analizuojamos socialinės politikos priemonės, Lietuvos teisės aktų, reglamentuojančių socialinio darbuotojo veiklą, nuostatos. Įvardijamos tokios problemos, kaip biurokratinis problemų sprendimo būdas, didelė socialinės intervencijos fragmentacija, redukuotas poreikių interpretavimas, pagalbos kaip kontrolės intervencija, neteisingas žmogaus savarankiškumo suvokimas, bendradarbiavimo, bendros sistemos trūkumas. Siekiant įveikti minėtas problemas ir tobulinant socialinio darbuotojo funkcijų įgyvendinimą, būtina orientuotis į tuos aspektus, kurie padeda asmenį vertinti kaip atskirą individą, pritaikyti subsidiarumo, partnerystės, bendruomeniškumo principus. Siekiant rezultatyviai spręsti asmens problemas, svarbiausia užduotis socialiniam darbuotojui turi būti identifikuoti tikruosius, giluminius asmens poreikius, kurie gali būti nematomi iš pirmo žvilgsnio.

ENThe profession of social work is still forming; however, it is acquiring ever-greater significance in public life. Members of this profession are trained at universities and other educational institutions. Its activities are regulated by legislation and subject to ethical requirements. The report aims to give assessments of the situation of the social work profession in the present society. The author of the report reveals the trends which prevail in today’s practice of social work in Lithuania and highlights problems encountered by members of the social work profession when seeking to meet human needs and affecting public life. The report analyses social policy measures and provisions of Lithuania’s legislation regulating activities of a social worker. It mentions problems such as a bureaucratic way of solving problems, a large fragmentation of social intervention, a reduced interpretation of needs, intervention of assistance as control, a false perception of human self-sufficiency and a lack of cooperation and a common system. To overcome the above-mentioned problems and to improve the implementation of a social worker’s functions, it is necessary to orient yourself to aspects that help to treat a person as an individual and to apply principles of subsidiarity, partnership and sociality. To effectively tackle a person’s problems, the key task for a social worker should be to identify a person’s true deep needs that can be invisible at first sight.

ISSN:
1648-2425; 2345-0266
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19617
Updated:
2018-12-17 12:06:47
Metrics:
Views: 21    Downloads: 19
Export: