Early musical experience and teenagers' relation to music

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Early musical experience and teenagers' relation to music
Keywords:
LT
Ankstyvasis muzikinis eksperimentas; Muzikinis ugdymas; Muzikinė patirtis; Paaugliai; Paauglių santykis su muzika; Vertybės.
EN
Early musical experience; Musical education; Musical experience; Teenagers; Teenagers' relation to music; Values.
Summary / Abstract:

LTEkonominiai, politiniai ir kultūriniai pokyčiai, vykstantys šiandieninėje visuomenėje, turi įtakos ne tik daugelio gyvenimo sričių pažangai, bet ir sukūrė keletą neigiamų reiškinių. Tarp jų – žema masinė kultūra (įskaitant muziką), vertybių praradimas, susvetimėjimas, nusikalstamumo augimas ir kt. Šie reiškiniai pirmiausia veikia labiausiai pažeidžiamą visuomenės dalį – vaikus ir jaunuolius. Straipsnyje gvildenami paauglių muzikos ypatumai, muzikinės patirties santykiai ankstyvoje vaikystėje ir paauglystėje. Taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, apklausa, lyginimas, kokybinė ir statistinė duomenų analizė. Tyrimas buvo atliktas Vilniaus, Panevėžio, Varėnos, Jonavos, Kretingos, Lentvario vidurinėse mokyklose. Buvo apklausta 200 mokinių (13-14 metų). Apklausai panaudotas muzikos orientacijos ir motyvacijos klausimynas. Nustatyta, kad mokydamiesi muzikos, paaugliai tikisi mokytojo paramos ir yra pasirengę su juo bendradarbiauti. Jiems svarbu turėti gerą muzikos mokytoją. Dauguma paauglių mano, kad mokykloje organizuotas muzikinis ugdymas jiems yra tinkamas ir reikšmingas. Per muzikos pamokas nepakankamai skatinamas mokinių pasitikėjimo savimi jausmas, tai labai silpnina mokymosi motyvaciją. Muzikos mokymosi motyvacija labai glaudžiai susijusi su domėjimusi muzika. Besidomintys muzika paaugliai jautė didesnį pasitenkinimą muzikos pamokomis ir malonumą, patiriamą muzikuojant.

ENThe economic, political and cultural changes taking place in today’s society induce not only progress of many areas of life, but some negative developments as well. These include low culture (including music), the loss of values, estrangement, and an increase in crime. These phenomena first and foremost affect the most vulnerable part of society - children and youths. This paper examines the particularities of teen music and the the relations of musical experience in early childhood and adolescence. The following research methods were employed: analysis of scientific literature, survey, comparison, and qualitative and statistical data analysis. The study was carried out at secondary schools in Vilnius, Panevėžys, Varėna, Jonava, Kretinga and Lentvaris. A total of 200 students (13-14 years old) were questioned. A music orientation and motivation questionnaire was used for the survey. It was found that when studying music, teens expect support from their teachers and are willing to cooperate with them. It is important to them to have a good music teacher. Most teenagers think that the music education provided at school is appropriate and significant. The pupils’ sense of self-confidence is not sufficiently stimulated during music class, and this weakens their motivation to learn. Motivation to study music is closely linked to the pupil’s interest in music. Teens who are interested in music felt more satisfaction with their music lessons and more enjoyment while playing.

ISBN:
9524588560
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19418
Updated:
2013-04-28 19:07:09
Metrics:
Views: 2
Export: