Religinė liaudies skulptūra Lietuvos kaimo kultūroje (XIX a. II pusė – XX a. I pusė) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Religinė liaudies skulptūra Lietuvos kaimo kultūroje (XIX a. II pusė – XX a. I pusė): disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2009.
Pages:
193 lap., [36] iliustr. lap
Notes:
Disertacija rengta 2004-2008 metais Vilniaus dailės akademijoje. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus dailės akademija, 2009. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Sacral folk sculpture in the rural culture of Lithuania (the 2nd half of the 19th c. – the 1st half of the 20th c.) Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009 62 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas yra XIX a. II pusės – XX a. I pusės lietuvių liaudies religinė skulptūra. Ji analizuojama kaimo aplinkos kontekste. Tyrimo tikslai: apibūdinti populiariausių liaudies skulptūroje Jėzaus Kristaus, Švč. Mergelės Marijos ir šventųjų globėjų atvaizdų ikonografiją, išryškinti liaudiškojo pamaldumo tradicijų įtaką liaudies skulptūros ikonografijai ir atskleisti skulptūrinio atvaizdo reikšmę bei paskirtį kaimo kultūroje. Disertacijoje nustatyti populiariausi ikonografiniai liaudies skulptūros tipai ir išanalizuota jų ikonografija, išryškinti ypatumai bei išskirti originalesni variantai, aptartos siužetų išdėstymo įvairių rūšių mažosios architektūros paminkluose ypatybės, taip pat atskleista nagrinėjamų siužetų samprata liaudiškojo pamaldumo tradicijoje. Studijoje įvertinta užsakovų reikalavimų dievdirbių kūriniams įtaka ir dvasininkijos nuomonės reikšmė liaudies skulptūros kūrimo procesui. Darbe analizuojant liaudies skulptūros paskirties kaimo kultūroje problematiką, nustatyti tam tikroje kaimo aplinkoje (gyvenamųjų būstų interjere, sodybų, bendruose kaimo/miestelio, pakelių, kapinių bei stebuklais garsėjusių vietų paminkluose) dominavę liaudies skulptūros siužetai, atskleista jų parinkimo motyvacija. Nurodyti veiksniai ir priežastys, lėmę tam tikrų ikonografinių tipų populiarumą skirtingos aplinkos paminkluose. Pirmą kartą Lietuvos menotyroje kompleksiškai tiriama lietuvių liaudies skulptūra jos autentiškame kontekste, analizuojama jos paskirtis ir funkcijos, „vartotojų“ suvokimo ypatybės. Nauja yra ir tai, kad liaudies skulptūros objektai nagrinėjami platesniame krikščioniškosios kultūros kontekste, tiriamas jų santykis su liaudiškojo pamaldumo praktikomis ir atskleidžiama Bažnyčios įtaka šiai liaudies dailės sričiai.

ENThe subject of the thesis is Lithuanian folk religious sculpture of the 2nd half of the 19th – 1st half of the 20th century in the context of rural environment. The study aims at characterization of the iconography of images of Jesus, Virgin Mary and patron saints, which are most popular in folk sculpture, highlighting the influence of traditions of godliness to folk sculpture iconography and revealing the meaning and purpose of sculptured image in rural culture. The thesis identifies the most popular iconographic types of folk sculpture and analyzes their iconography, highlights their features and more original variants, discusses the particularities of layout of subjects in small architecture monuments of different types and reveals the concept of the examined subjects in the folk godliness tradition. The study evaluates the influence of the customers’ requirements to the works and the meaning of the clergy’s opinion to the process of creation of folk sculpture. When analyzing the problems of the purpose of folk sculpture to the rural culture, the subjects, which dominated in certain rural environment (dwelling house interiors, monuments at homesteads, common village/town places, roadsides, cemeteries and miraculous places) are identified, the selection motivation is revealed. The reasons and factors, which determined popularity of certain iconographic types in monuments in different environments, are specified. For the first time Lithuanian art studies provide a complex study of the folk sculpture in its authentic context, an analysis of its purpose and functions and the “consumers”. In addition the folk sculpture objects are studied in a broader context of the Christian culture, their relation with folk godliness practices is analyzed and the influence of the Church to this area of folk art is revealed.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19200
Updated:
2020-09-19 19:34:34
Metrics:
Views: 72
Export: