Miesto vizualinio įvaizdžio plėtra ir apsauga globalizacijos sąlygomis : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Miesto vizualinio įvaizdžio plėtra ir apsauga globalizacijos sąlygomis: recenzija
Alternative Title:
Development and preservation of the visual image of the town in the circumstances of globalization
In the Journal:
Kultūrologija [Culturology]. 2006, t. 13, p. 284-307
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma 2005 m. išleista mokslininkų Z. Daunoros, S. Kirvaitienės, A. Vyšniūno parengta kolektyvinė monografija "Vilniaus miesto vizualinio identiteto apsauga ir plėtros principai". Joje iškeltos miestų plėtros problemos - aukštybinių pastatų (AP) išdėstymas, vizualinio tapatumo apsauga bei stiprinimas skatinant išsaugoti istorinę miesto dalį, nukreipiant inovacijų dėmesį nuo vertingiausių kultūros ir gamtos teritorijų į apleistų teritorijų atnaujinimą ir modernizavimą, gerinant miesto įvaizdį globalizacijos sąlygomis; analizuojama aukštybinė statyba Lietuvoje ir pasaulyje. Visą pasaulį apimančios rinkos skverbimasis į šalių gyvenimą, sukeltas daugianacionalinių verslovių kūrimosi, telekomunikacijų naujovių, itin sparčiai apima Vidurio ir Rytų Europos valstybių miestus; tai matyti iš miesto plėtros. Miestui turinčiam ne vieno šimtmečio patirtį, kartu su jo plėtra iškyla ir jo apsaugos klausimas. Vis labiau ryškėja skiriamoji istorinės patirties, jo perimamumo ir nūdienos poreikių riba, sietina su vartojimo kultūros plėtra. Tai lemia globalinius procesus, kurie miestuose reiškiasi architektūrine unifikacija - tipiški architektūriniai sprendimai daromi skirtinguose pagal savo tapatumą miestuose, neatsižvelgiant nei į kontekstą, kuriame jie yra, nei į tradicijas, kuriose jie susiformavo. Miesto plėtra yra neatsiejama nuo bendro istorijos vyksmo. Minėtoji monografija šią nuostatą patvirtina ir įrodo galimybę plėtoti miestą pagal europinę urbanistinę tradiciją, neatmetant paties globalizacijos reiškinio pasekmės - AP atsiradimo miesto urbanistiniame audinyje.Reikšminiai žodžiai: Miesto vizualinis įvaizdis; Miesto vizualinis tapatumas; Kultūros paveldo apsauga; Aukštybiniai pastatai; Urbanistinė plėtra; Teritorijų planavimo įstatymas; Miestų bendrųjų planų rengimo; Taisyklės; Visual image of the town; Visual identity of the town; Skyscraper; Urban development.

ENThe article presents the monograph “Vilniaus Miesto Vizualinio Identiteto Apsauga ir Plėtros Principai”, prepared by Z. Daunora, S. Kirvaitienė and A. Vyšniūnas and published in 2005. The monograph raises urban development problems – location of skyscrapers, protection and strengthening of visual identity for the purpose of protection of historical part of the city, drawing the attention of innovation away from the most valuable culture territories to renovation and modernization of abandoned territories and improvement of the image of the city in globalized conditions and analyzes construction of skyscrapers in Lithuania and in the world. Penetration of the global market into the life of individual countries, resulting from the development of multinational business and telecommunication innovations, covers the cities of Central and Eastern European states especially rapidly, which is shown by development of cities. A city with several hundred years’ experience, together with its development, faces the issue of protection. The dividing line between the city’s historic experience, its continuity and today’s needs, relating to the development of consumption culture, is more and more highlighted, which determines the global processes, which manifest by architectural unification – typical architectural solutions are implemented in cities, different according to their identity, without consideration of neither the context of their existence, nor the traditions, in which they have been formed. Urban development is integral with the overall progress of history. The monograph agrees with the said statement and provides for a possibility of development of the city according to European urbanistic tradition, without rejecting the consequence of the globalization phenomenon itself – emergence of skyscrapers in the contexture of the city.

ISSN:
1822-2242
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18920
Updated:
2018-12-20 23:12:02
Metrics:
Views: 30    Downloads: 10
Export: