Expression of the modern payment for work tendencies in family’s farms

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Expression of the modern payment for work tendencies in family’s farms
Alternative Title:
Šiuolaikinių atlyginimo už darbą tendencijų raiška ūkininkų ūkiuose
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2008, Nr. 3 (14), p. 41-48
Summary / Abstract:

LTDarbo rezultatai priklauso nuo darbuotojų materialinio suinteresuotumo - darbo užmokesčio, t. y. piniginio atlyginimo už atliktą darbą. Viena pagrindinių problemų yra pasirinkti teisingus apmokėjimo už darbą principus. Atlyginimas už darbą turėtų atitikti kiekvieno darbuotojo indėlį siekiant įmonės tikslų ir motyvuoti toliau kuo visapusiškiau panaudoti žmogiškąjį potencialą. Atlikus tyrimus nustatyta, kad šalies ūkininkų ūkiuose neretai pažeidžiamas racionalaus atlyginimo už darbą principas - darbo rezultato ir atlyginimo priklausomybė, netaikomos finansinės paskatos. Straipsnyje aptariami tyrimų rezultatai ir numatomos priemonės esamoms problemoms spręsti. [Iš leidinio]

ENWork results depend upon employees' material interest - work payment, i.e. upon monetary payment for the carried out work. One of the main problems is to choose proper payment for work principles. Payment for work should correspond to every employee's input when trying to attain enterprise's objects and it should motivate the more thorough use of human potential. Having carried out investigations it was defined that very often the rational payment for work principle - the dependence between working results and payment - is being contravened. Investigation results and planned measures for the solution of present problems are discussed in the article. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18829
Updated:
2018-12-17 12:18:45
Metrics:
Views: 8
Export: