Preconditions of the development of cooperative groups structure in countryside

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Preconditions of the development of cooperative groups structure in countryside
Alternative Title:
Kooperacinių grupių struktūros formavimosi kaime prielaidos
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2007, Nr. 3 (10), p. 26-31
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinis rinkos pasaulis iš kaimo gyventojų reikalauja lankstumo ir gebėjimo tvarkytis besikeičiančioje socialinėje aplinkoje. Daugelis ūkininkų problemų būtų išspręstos, jei jie galėtų ne tik pritaikyti dalykines žinias, bet ir bendradarbiauti bei dirbti komandoje. Norint efektyviai funkcionuoti šiuolaikinėje aplinkoje, svarbu, kad tradicinėse organizacinėse ūkininkavimo formose atsirastų kooperatyvios grupės (komandos), o jų nariai gebėtų vykdyti projektus, tinkamai prisistatyti rinkoje bei dalyvauti parodose, strategiškai planuoti bendras veiklas sąsajoje su agrokultūros produkcija. Svarbu, kad grupės struktūra pasiektų keltus tikslus ir leistų individų daugumai apjungti savo resursus. Straipsnyje yra analizuojamos kooperacinių grupių struktūros vystymosi sąlygos ir tendencijos; jos grindžiamos ūkininkų asmenybės raiškos tyrinėjimo duomenimis. Analizuoti psichologiniai kooperacijos aspektai, atsižvelgiant į gyvenimą ir darbą kaime ir įvertinti psichologiniai bendradarbiavimo veiksniai: atvirumas ir nekonkurencingumas bei dominuojančios ūkininkų vertybės. Tyrime dalyvavo 104 šiaurės Lietuvos ūkininkai. Taikyti kiekybiniai ir kokybiniai metodai, parengti pagal asmenybės įvertinimo metodus (Solomin, 2006). Gauti tyrimo rezultatai byloja, kad Lietuvos kaime, ūkininkų tarpe, dominuoja individualistinė grupės struktūra. Siūloma plėtoti kaimo bendruomenių socialinį ugdymą, formuojant kooperacines grupių struktūras ir plėtojant kaimo bendruomenių narių teigiamą tarpusavio priklausomybę. Teigiama grupės priklausomybė atsiranda atvirai komunikuojant ir pasitikint vieni kitais (nekonkuruojant tarpusavyje).

ENModern world of the market requires the rural population to be flexible and able to cope in a changing social environment. Many problems of the farmers would be solved if they could not only apply their subject knowledge, but also cooperate and work in a team. In order to function in today's environment effectively, it is important for traditional organizational forms of farming to include cooperative groups (teams), and their members to be able to carry out projects, to introduce themselves in the market properly and participate in exhibitions, to make strategic plans on joint activities in connection with production of agriculture. It is important for the structure of group to achieve its goals and to enable the majority of individuals to join their resources. The article analyzes the conditions for the development and trends of the structure of cooperative groups; they are justified according to the study data of personal expression of farmers. Psychological aspects of cooperation, taking into account the life and work in rural areas have been analyzed and psychological co-factors have been assessed: openness and uncompetitiveness, and dominant values of farmers. The study involved 104 farmers from North Lithuania. Quantitative and qualitative methods developed according to the assessment methods of personality (Solomon, 2006) were applied. The obtained results show that among the farmers, a framework of individualistic group is predominant in rural areas of Lithuania. The suggestion is to develop social education of rural communities through the formation of structures of cooperative groups and to develop positive interdependence among the members of rural communities. Positive dependence of the group appears through an open communication and reliance on each other (without competing with each other).

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18171
Updated:
2018-12-17 12:05:20
Metrics:
Views: 6
Export: