Training of auditors and developing their professional competence

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Training of auditors and developing their professional competence
Alternative Title:
Auditorių rengimas ir jų profesinės kompetencijos kėlimas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2004, Nr. 3 (38), p. 71-77
Keywords:
LT
Auditas / Audit; Profesinė kompetencija.
EN
Professional competence; Training of auditors.
Summary / Abstract:

LTLietuvos audito sistemos integracija į Europos Sąjungos audito rinką kelia vis didesnius reikalavimus esamiems ir būsimiems auditoriams. Norintiems įsitvirtinti labai konkurencingoje Europos Sąjungos audito rinkoje, surasti joje savo vietą, reikės nuolat kelti profesinę kompetenciją, būti objektyviems ir nepriklausomiems, tobulinti kitas žmogiškąsias savybes. Straipsnio tikslas - įrodyti auditorių profesinės kompetencijos kėlimo būtinybę konkurencingos rinkos sąlygomis ir atlikti Lietuvos atestuotų auditorių rengimo analizę. Straipsnyje įrodyta nepriklausomų atestuotų auditorių profesinės kompetencijos kėlimo būtinybė konkurencingos rinkos ekonomikos sąlygomis. Pateikta auditorių profesinės kompetencijos formulė, kurios sudedamosios dalys yra profesionalumas (konkrečių audito, apskaitos, teisės, mokesčių ir kitų dalykų žinių visuma) ir išmintingumas (nuojautos jausmas, erudicija, apdairumas, atsargumas, patirtis, pasitikėjimas). Auditorių profesinė kompetencija ypač svarbi šiais audito etapais: susipažįstant su audituojamos įmonės veikla, sudarant audito planą ir programas, pasirenkant testus ir procedūras, surašant auditoriaus išvadą ir pareiškiant nuomonę, ar finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, ar finansinė atskaitomybė atitinka teisės aktus, reglamentuojančius finansinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą, taip pat Lietuvos Respublikoje taikomus bendruosius apskaitos principus. Auditorių profesinę kompetenciją labiausiai apibūdina: dalykinės žinios, sugebėjimas apibendrinti, analitiniai ir loginiai įgūdžiai ir sugebėjimai, mokėjimas „skaityti skaičius“.

ENIntegration of Lithuanian audit system into the audit market of the European Union is becoming more demanding to current and future auditors. Wishing to establish themselves in a highly competitive European audit market, to find their place in it, they will have to raise their professional competence continually, be objective and independent, to develop other human qualities. The aim of the article is to prove the need for raising professional competence of the auditors under the conditions of competitive market and to carry out the analysis on the training of Lithuanian certified auditors. The article proves the necessity for raising the professional competence of independent certified auditors under the conditions of competitive market economy. The formula on professional competence of auditors is submitted, the components of which are the professionalism (the corpus of the knowledge about specific audit, accounting, legal, tax and other matters) and the wisdom (insight sense, erudition, prudence, caution, experience, trust). Professional competence of auditors is particularly important in these stages of the audit: for the introduction to the activity of the auditing company, formation of an audit plan and programmes, the choice of tests and procedures, making the statement of auditor and declaring the opinion of auditor, whether the financial statements reflect a true and fair financial position in all important respects, activity results and money flows, whether the financial statements comply with the legislation governing the formation of financial accounting and financial statements, as well as the general accounting principles applicable in the Republic of Lithuania. Professional competence of auditor described best as follows: knowledge of subject, ability to summarize, analytical and logic skills and abilities, ability to “read numbers”.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18111
Updated:
2018-12-17 11:23:46
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: