Audito įrodymai - pagrindas auditoriaus nuomonei pagrįsti

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Audito įrodymai - pagrindas auditoriaus nuomonei pagrįsti
Alternative Title:
Auditing evidence - the basis of proving the auditor's opinion
In the Journal:
Teisė. 2004, t. 52, p. 70-80
Keywords:
LT
viešasis sektorius; auditas; audito įrodymai.
EN
public sector; audit; audit evidence.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo tikslas - ištirti audito įrodymų rinkimo, sisteminimo ir vertinimo procesą auditoriaus nuomonei pagrįsti. Pateiktas išsamesnis negu 8-ajame nacionaliniame audito standarte (NAS) Audito įrodymai" audito įrodymų apibrėžimas. Audito įrodymai - tai visais audito etapais surinkta ir susisteminta arba gauta iš vidaus ir išorės šaltinių informacija, reikalinga patvirtinti arba paneigti tam tikras išvadas ir pagrįsti auditoriaus nuomonę. Siekiant išaiškinti įvairių įrodymų skirtybes ir bendrybes, giliau suprasti jų esmę, įrodymus siūloma klasifikuoti pagal šiuos požymius: faktų realumą, pirmumą, šaltinius, įrodymų išbandymo galimybę, tikslus, gavimo ir kontrolės būdą. Įvertinus įvairių autorių nuomonę ir audito praktiką nustatyta, kad audito įrodymams rinkti reikia naudoti daugiau procedūrų, negu nurodyta 8-ajame NAS. Siūlomos šios audito procedūros įrodymams rinkti: tikrinimas, apklausa, patvirtinimas, skaičiavimai ir perskaičiavimai, atranka, stebėjimas, analitinė apžvalga, įvertinimas ir prognozavimas. Įrodyta, kad audito įrodymus reikia rinkti ne tik kruopščiai ir ir atsakingai, bet ir nuosekliai, tam tikrais etapais. Nustatyta, kad svarbiausias audito įrodymų savybes - pakankamumą ir patikimumą - turi įvertinti pats auditorius, atsižvelgdamas į jiems turinčius įtakos veiksnius. Pabrėžiama, kad audito įrodymai daug patikimesni, kai surenkami iš skirtingų šaltinių ar yra skirtingo pobūdžio. Kai iš vieno šaltinio surinkti duomenys nesutampa su kito, auditorius turi nustatyti, kokių papildomų procedūrų reikėtų, norint išaiškinti šiuos neatitikimus, jų priežastis ir aplinkybes. Straipsnyje taip pat nagrinėjamas įrodymų rinkimas tikrinant vadovybės pareiškimus.

ENThe aim of the article is to examine the process for the collection of evidentiary material of audit, systematization and evaluation in order to justify the opinion of auditor. A more detailed definition of evidentiary material of audit is introduced which is different from that in the 8th National Standards on Auditing (NAS) "The evidentiary material of audit". Evidentiary material of audit is the information collected and codified by or received from internal and external sources by the at all audit stages which is necessary to confirm or deny certain conclusions and judge the auditor's opinion. In order to clarify the differences of various evidence and generalities, to understand their nature deeper, it is proposed to classify the evidentiary material under the following characteristics: the reality of facts, priority, potential to test the evidence, objectives, the method for receipt and control. After the evaluation of the opinion of different authors and the practice of audit, it was determined that more procedures should be used for the collection of evidentiary material of audit than it is set in 8th NAS. The following procedures for collection of evidentiary material of audit: inspection, survey, validation, calculations and re-calculation, selection, monitoring, analytical review, evaluation and forecasting. It was proved that the evidentiary material of audit should be collected not only carefully and responsibly, but also consistently, in certain stages. It was found that the most important characteristics of evidentiary material of audit - the adequacy and reliability - should be assessed by the auditor considering the factors affecting them. It is noted that the evidentiary material of audit is much more reliable when collected from different sources or they are of different nature. When the data collected from a single source does not tally with other one, the auditor has to determine what additional procedures should be taken in or.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18110
Updated:
2018-12-17 11:23:46
Metrics:
Views: 38    Downloads: 17
Export: