Vietinio (lokalaus) teisinio reguliavimo problemos : vieningos vietinių (lokalių) teisės aktų sistemos beieškant

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietinio (lokalaus) teisinio reguliavimo problemos: vieningos vietinių (lokalių) teisės aktų sistemos beieškant
Alternative Title:
Problems of the local (localised) legal regulation: in search of a single system of the local (localised) legal acts
In the Journal:
Verslo ir teisės aktualijos [Current issues of business and law]. 2008, t. 2, p. 50-62
Keywords:
LT
vietiniai (lokalūs) teisės aktai; darbo teisės šaltiniai; darbo santykių teisiis reguliavimas.
EN
local (lacalised) legal acts; legal regulation of labour relations; source of labour law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos vietinio (lokalaus) darbo santykių teisinio reguliavimo prielaidos, atskleidžiama vietinių (lokalių) teisės aktų teisinė prigimtis bei šiuo metu Lietuvoje galiojanti jų sistema. Pažymima, kad praktiškai įgyvendinant pareigą pasitvirtinti šiuos teisės aktus Lietuvoje iškyla mažų darbdavių" (darbdavių, pas kuriuos dirba keli darbuotojai) problema, kurią siūloma spręsti pakeičiant Darbo kodekso normas. Taip pat nagrinėjama vietinių (lokalių) teisės aktų teisinės prigimtis. Išanalizavus teisės teorijoje egzistuojančias vietinių (lokalių) normų teisinės prigimties teorijas (Teisės normų, Sutarties, Egzistuojančio papročio teorijas) bei įvertinus visuminį teisinį reguliavimą, daroma išvada, kad Lietuvoje vietiniai (lokalūs) teisės aktai yra norminės prigimties. Atskleidžiant šiuo metu įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais nustatytą vietinių (lokalių) teisės aktų sistemą pažymima, kad Lietuvoje nėra aiškiai įvardintos šių teisės aktų rūšys, o įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatant, kokie vietiniai (lokalūs) teisės aktai gali (turi) būti priimami pasigendama aiškumo. Straipsnyje inter alia siūloma: 1) nustatyti aiškius darbdavio arba administracijos pareigūnų priimamų vietinių (lokalių) dokumentų atskyrimo kriterijus; arba 2) nebeskirstyti darbdavio arba administracijos pareigūnų priimamų tvarkomųjų dokumentų ir visus juos vadinti vienodai - įsakymu, o darbo įstatymuose įtvirtinti ribą, nuo kada į darbo santykių įmonėje teisinio reguliavimo procesą turi įsitraukti darbuotojų atstovai. [Iš leidinio]

ENIn the article, the presumptions of the local (localised) legal regulation of labour relations are analyzed; the legal nature of local (localised) legal acts and the system of the local (localised) legal acts which is now effective in Lithuania are also revealed. It is noted that while implementing the duty to approve the local (localised) legal acts in Lithuania in practice, there arises a problem of "small employers" (employers who only have up to 50 employees working for them), which is proposed to be solved by amending the Article 230 of the Labour Code, by enshrining therein, that in the enterprise in which there are no representatives of the employees (functioning trade unions, non-elected labour council or representative of the employees), the work procedure is not established by the rules of work procedure, but by laws, orders, etc., which would be adopted only by the employer and which would not be necessarily coordinated with representatives of the employees. The legal nature of the local (localised) legal acts is also analyzed. Having analyzed the theories (the theories of the Legal Norms, Contract and Existing Custom) of the legal nature of the local (localized) norms which exist in the theory of law, and having assessed the overall legal regulation, the conclusion is drawn that in Lithuania, the legal nature of the local (localized) norms mostly conforms with the statements of the theory of the Legal Norms, and the local (localized) legal acts are the collections of rules of conduct of the normative nature which are functioning in the enterprise and whereby the work procedure is established, and that they express the normative method of legal regulation.While revealing the system of the local (localized) legal acts which is established by the laws and sub statutory legal acts at present, it is noted that in Lithuania, the kinds of local (localized) legal acts are not clearly specified, and while establishing in the laws and sub statutory legal acts, which local (localized) legal acts may be (in individual cases - must be) adopted, one misses the system. Having performed a comprehensive analysis of the legal regulation of labour relations and other relations closely linked to them by the local (localized) legal acts, the proposal is presented to adopt the principled decision: (1) to establish clear criteria of distinguishing the regulatory documents adopted by the employer or by officials of the administration, which are grounded on the actual necessity of differentiated legal regulation; or (2) to refuse any differentiation of the documents adopted by the employer or officials of the administration and to refer to all of them by one name, the order, while establishing strict limits of the competence of the employer in labour laws, i.e. to consolidate the limit when the representatives of the employees must join the process of legal regulation. [From the publication]

ISSN:
1822-9530
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18043
Updated:
2013-04-28 18:47:37
Metrics:
Views: 94
Export: