Ensuring of the uniform interpretation of the EU law in the judicial practice of the member states

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Ensuring of the uniform interpretation of the EU law in the judicial practice of the member states
Alternative Title:
Europos Sąjungos teisės vienodo interpretavimo valstybių narių teismų praktikoje garantijos
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 72 (64), p. 81-89
Keywords:
LT
Europos Sąjungos teisė / European Union law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTETT centriniam vaidmeniui Europos Bendrijos formavime bei EB teisės taikymo ir pripažinimo valstybėse narėse dinamikai didžiausią įtaką turi EB sutarties 234 (ex. 177) str. nuostatos. Pagal šį straipsnį, valstybės narės prašymu ETT suteikta teisė priimti preliminarų nutarimą. Preliminarių nutarimų procesas galimas dėl dviejų dalykų – dėl teisės normos išaiškinimo ir dėl teisės normos galiojimo. Abiem atvejais šiame procese tiesiogiai siejasi Europos Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų jurisdikcija. Teisė prašyti preliminaraus nutarimo pagal Sutarties 234 str. suteikiama Valstybės narės teismui ar tribunolui. Visuotinai pripažįstama, kad Europos Teisingumo Teismas šį terminą aiškina plačiai. Tik jis sprendžia, ar institucija yra teismas ar tribunolas pagal 234 str. Reiktų pabrėžti, kad sąvoka “teismas” šio straipsnio prasme ne visada sutampa su nacionalinėje teisėje vartojamu atitikmeniu. Paskutinės instancijos teismai privalo kreiptis į Europos Teisingumo teismą išskyrus atvejus, kai yra nustatyta, kad kilęs klausimas yra nereikšmingas, arba kai atitinkama Bendrijos norma jau buvo Teismo aiškinta, arba kai tikslus Bendrijos teisės taikymas yra toks aiškus, jog negali būti jokių pagrįstų abejonių. Tačiau tokia galimybė nesikreipti turi būti įvertinta atsižvelgiant į Bendrijos teisės specifiškumą, konkrečius jos aiškinimo sunkumus ir į valstybių narių teisminės praktikos skirtumus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Europos Bendrijų Teisingumo Teismas; Europos Sąjungos teisė; Tribunolai; Teismai; European Court of Justice; Supremacy of EU law; Preliminary rulings; Courts and tribunals; Discretion of courts.

ENThe building up of the central role of the ECJ in the European Communities and the dynamics of application and recognition of EU law in the member states is most of all influenced by the provisions of Article 234 (ex. 177) of the EC Treaty. Pursuant to this Article, the ECJ is entitled to pass preliminary rulings when requested by a member state. Preliminary ruling procedures are possible in two cases: the interpretation of a legislative provision and the validity of a legislative provision. In both cases, there is a link between the jurisdiction of the European Court of Justice and national courts. The right to apply for a preliminary ruling under Article 234 of the Treaty can be exercised by courts or tribunals of the member states. It is universally recognised that the meaning of this term is interpreted broadly by the European Court of Justice. Only the Court decides whether the institution is a court or tribunal within the meaning of Article 234. It should be emphasised that the concept “court“ within the meaning of this Article not always is identical to its equivalent used in the national law. Courts of higher instance have an obligation to apply to the European Court of Justice, unless it is ascertained that the issue in question is insignificant or when a relevant Community provision has already been interpreted by the Court, or when a specific application of the Community law is so clear that there can be no reasonable doubts. Nevertheless, an opportunity not to apply should be assessed taking into account the specifics of the Community law, specific difficulties of its interpretation and the differences in the case-law of the member states.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1786
Updated:
2018-12-20 23:05:03
Metrics:
Views: 52    Downloads: 2
Export: