Lietuvos Respublikos konstitucija ir Europos integracija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Lietuvos Respublikos konstitucija ir Europos integracija
Alternative Title:
Konstytucja Republiki Litewskiej a integracja Eeuropejska
Keywords:
LT
Europos Sąjunga; Europos Sąjungos teisę; Integracija; Konstitucija; Lietuvos Respublikos Konstitucija.
EN
Constitution; Constitution of the Republic of Lithuania, European Union law; European Union; Integration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos problemos, susijusios Lietuvos Respublikos pasiruošimu narystei Europos Sąjungoje (toliau - ES). Iš teisinių Europos integracijos problemų savo reikšmingumu išsiskiria šio proceso konstituciniai aspektai. Autorius pažymi, kad nacionalinės teisės konstitucionalizacijos ir Vidurio Rytų Europos šalims iškylančios nacionalinės teisės derinimo su ES teise sandūra artimiausiu metu turėtų lemti nacionalinės teisės raidą. Lietuva Europos integracijos procese gali dalyvauti tik remdamasi Konstitucija. Planuojant kai kuriuos valstybės valdžios institucijų įgaliojimus pavesti vykdyti ES institucijoms, galvojant apie ES teisės tiesioginio taikymo ir jos viršenybės tam tikrose srityse klausimus, neturėtų būti pamiršta būtinybė užtikrinti konstitucinę pusiausvyrą. Pastebėtina, kad ES teisės ir Konstitucijos viršenybe grindžiamos nacionalinės teisės priešpriešinimas prasmingas tik kaip jų sąveikos analizės elementas. Svarbiausias šios analizės tikslas - nacionalinės ir ES teisės darnos, kryptingo jų veikimo užtikrinimas. Pasak autoriaus, tai suponuoja tiek ES pagarbą nacionalinėms konstitucijoms, tiek poreikį nacionalinėse konstitucijose įtvirtinti eurointegracijos pagrindus. Pažymėtina, kad jau ruošiantis stojimui į ES būtina galvoti apie ES Teisingumo teismo ir Konstitucinio Teismo būsimą bendradarbiavimą, įvairius jų galimų santykių aspektus. ES ir nacionalinės teisės, grindžiamos konstitucija, darnus veikimas - siektinas idealas, projektuojant šio Europos šalių susivienijimo ateitį.

ENThis paper discusses the problems related to the Republic of Lithuania‘s preparation for membership in the European Union (hereinafter – EU). Significant constitutional aspects of this process stand out as the legal problems of Europe‘s integration. The author notes that interface of national law‘s constitutionalism and agreement with EU regarding national laws for Middle Eastern Europe‘s countries, in near future should condition the development of national law. Lithuania can participate in Europe‘s integration process only on the basis of the Constitution. When planning to delegate some mandates of the State authority institutions to EU institutions, thinking about the question of direct application of EU law and its supremacy in certain areas, necessity to secure constitutional balance should not be forgotten. It is noted that supremacy of EU law and Constitution based on contrast to national law is only significant as an element of their interaction analysis. The primary goal of this analysis is coherence and purposeful operation safeguard of national and EU law. According to the author, this presupposes both respect for the EU‘s national constitutions and the need to consolidate the foundations of euro-integration in national constitutions. It should be noted that when preparing to join the EU, it is necessary to think about the future cooperation of EU‘s Court of Justice and the Constitutional Court, about various aspects of their possible relations. Sustainable operation of EU and national law, which is based on constitution, is ideal target in designing the unification future of European countries.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38294
Updated:
2013-04-29 00:08:22
Metrics:
Views: 53
Export: