Žemaičių kalvarija. Knygos kultūra dominikonų vienuolyne: komunikacinis aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaičių kalvarija. Knygos kultūra dominikonų vienuolyne: komunikacinis aspektas
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vienuolynų bibliotekos; Mokyklų bibliotekos; Archyvai; Knygos kultūra.
Keywords:
LT
Archyvai / Archives; Bibliotekos / Libraries; Knygos / Books; Mokykla / School; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTKrikščioniškosios kultūros sklaidoje visais laikais svarbus vaidmuo teko knygai, naudojamai daugelyje vienuolynų veiklos sričių – kontempliacijoje, pastoracijoje, edukacijoje. Straipsnyje aptariama Žemaičių Kalvarijos vienuolyno, įsteigto krikščionybės reformos metu (1637 m.), biblioteka (348 tomai) bei kitos institucijos, susijusias su knygų funkcionavimu ir dokumentine komunikacija. Ne tik vienuolynas, bet ir bažnyčia, parapija, mokykla Žemaičių Kalvarijoje sudarė neatsiejamą Lietuvos dominikonų provincijos, įkurtos 1647 m., dalį. Be pagrindinės vienuolyno bibliotekos, čia veikė ir specializuotos, aukščiau išvardytų įstaigų tikslams naudotos bibliotekos ar knygų rinkiniai (bažnyčios chore ar zakristijoje, vienuolyno refektoriume, parapinėje ar vidurinėje mokykloje). Be jų, vienuolynuose formavosi ir kitų informacijos ir komunikacijos įstaigų – archyvų, muziejų, brolijų – tinklas. Jo identifikavimas ir apibūdinimas yra pagrindinis šio straipsnio tikslas. Straipsnyje aptariama Žemaičių Kalvarijos knygos kultūra, jos sklaida bei funkcionavimas rodo, kad dominikonai Žemaičių Kalvarijoje derino tradiciją ir modernumą, įsitraukė į edukacinę programą, bet kartu griežtai laikėsi nustatytų regulų.

ENThe books, used in most areas of activities of convents – contemplation, pastoration and education, played an important role in dissemination of the Christian culture in all times. The article discusses the library (348 volumes) of Žemaičių Kalvarija convent, established during the reform of Christianity (in 1637) and other institutions, related to functioning of books and documented communication. Not only the convent, bus also the church, parish and school in Žemaičių Kalvarija formed an integral part of the Dominican province, established in 1647. Apart from the main library of the convent, Žemaičių Kalvarija had specialized libraries and sets of books, used for the purposes of the aforementioned institutions (the church quire and sacristy, the convent refectory, the parish and secondary school). Apart from those, a network of other information and communication institutions – archives, museums, fraternities also formed in the convent. The identification and definition of the said network is the main goal of the present article. The book culture, its dissemination and functioning in Žemaičių Kalvarija shows that the Dominicans combined tradition and modernity, were involved in the educational programme, bus also strictly observed the established regula.

ISBN:
998657188X
Related Publications:
Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1864 metais: dingęs knygos pasaulis / Arvydas Pacevičius. Vilnius : Versus aureus, 2005. 311 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/174
Updated:
2021-03-18 19:20:16
Metrics:
Views: 39    Downloads: 5
Export: