Stanislovo Moravskio moters samprata : modernėjimo epochos vertybinių orientacijų ir individualiųjų psichologinių patirčių sankirtos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stanislovo Moravskio moters samprata: modernėjimo epochos vertybinių orientacijų ir individualiųjų psichologinių patirčių sankirtos
Alternative Title:
Stanislovas Moravskis' idea of a woman : convergences of individual psychological experience and value judgments of an epoch on its way to modernity
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2007, t. 48, p. 9-20
Keywords:
LT
Moters samrata; vertybinės orientacijos; elegesio normos; individuali psichologinė patirtis.
EN
Idea of women; values; behavioir norms; Individual psichological experience..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama patikrinti kelias prielaidas: pirma, moters sampratų tyrimai yra reikšmingi bandant detalizuoti modernaus sąmoningumo formavimosi specifiką; antra, istoriką dominančios epochos memuaristinis palikimas teikia mokslininkui galimybę įvertinti, kiek tiriamojo laikotarpio žmogaus vertybinėms orientacijoms bei elgesio normoms daro įtaką bendrosios sociokultūrinės tendencijos ir kiek jas lemia individualiosios patirtys. Šių tezių verifikavimui pasirinktas XIX a. pirm. p. Lietuvos veikėjo Stanislovo Moravskio memuaristinis veikalas "Keleri mano jaunystės metai Vilniuje: atsiskyrėlio atsiminimai (1818-1825)". Straipsnyje nagrinėjamos šioje autorefleksijoje išreikštos intelektualo vertybinės nuostatos, moters idealiųjų savybių bei jos vaidmens samprata. Stanislovo Moravskio sąmonėje vyravo moters kaip antgamtiškos būtybės, duodančios impulsus gyvybei atsirasti ir kultūrai plėtotis, samprata. Jo deklaruotos moters idealiosios savybės atitinka XIX a. vid. Lietuvos konservatorių aktualizuotas moters dorybes. Tačiau skirtingai nei dauguma XIX a. pirm. p. veikėjų Stanislovas Moravskis matė moterį kaip įtakingą sociokultūrinio gyvenimo dalyvę. Moravskio atsiminimų apžvalga liudija, kad šio žmogaus vertybinėms orientacijoms formuotis didelę įtaką turėjo individualiosios patirtys arba psichologinės krizės. Galima postuluoti, kad siekiant detalizuoti modernaus sąmoningumo formavimosi specifiką būtina tirti ne tik bendrąsias sociokultūrines laikotarpio tendencijas, bet ir analizuoti individualiųjų psichologinių patirčių įtaką vertybinių orientacijų formavimuisi.

ENThe article attempts to verify several assumptions, i. e. that studies of women’s attitude are significant when attempting to detail the specifics of shaping of the modern conscious and that the memoir heritage of the era, which is of interest to the historicism provides the scholars the possibility to evaluate the extent the values and norms of behaviour of a person of the period in question are influenced by the common social and cultural trends and by the individual experience. In order to verify the theses the memoir study "Keleri Mano Jaunystės Metai Vilniuje: Atsiskyrėlio Atsiminimai (1818-1825)”, written by Stanislovas Moravskis in the first half of the 19th century was chosen. The article examines the values of an intellectual and the concepts of the ideal traits and the role of the woman, expressed in the said auto-reflection. The conscious of Stanislovas Moravskis characterized with the presence of the concept of the woman as a supernatural being, giving impulses for emergence of life and development of culture. The ideal traits of a woman, declared by Stanislovas Moravskis, correspond to the virtues of a woman, actualized by Lithuanian conservators in the middle of the 19th century. However, differently from most scholars of the first half of the 19th century, Stanislovas Moravskis viewed the woman as an influential participant of the socio-cultural life. The overview of Moravski’s reminiscences evidences that individualistic experience or psychological crises had a significant influence on the shaping of his values. One can speculate that in order to detail the specifics of shaping of modern conscious one should not only study the common socio-cultural trends of the period, but also analyze the influence of individual psychological experience on the shaping of values.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17100
Updated:
2018-12-17 12:02:58
Metrics:
Views: 71    Downloads: 7
Export: