Bylinėjimosi išlaidos civiliniame procese

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bylinėjimosi išlaidos civiliniame procese
Alternative Title:
Litigation costs in civil procedure
Publication Data:
Vilnius : Justitia, 2007.
Pages:
423 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Bylinėjimosi išlaidų instituto bendrieji bruožai — Bylinėjimosi išlaidų samprata — Bylinėjimosi išlaidų instituto paskirtis — Bylinėjimosi išlaidų rūšys — Teisinio bylinėjimosi išlaidų reguliavimo etapai — Juridinė bylinėjimosi išlaidų reguliavimo technika ir CPK spragų šalinimas — Civilinio proceso teisės principų reikšmė bylinėjimosi išlaidų institutui — Žyminis mokestis — Teisingumo vykdymo mokesčiai: istorija, lyginimas ir raidos galimybės — Žyminis mokestis Lietuvoje — Mokestis už išduodamus procesinius dokumentus — Su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos — Bendroji charakteristika — Liudytojams, ekspertams, ekspertizės įstaigoms ir vertėjams išmokėtinos sumos — Vietos apžiūros išlaidos — Atsakovo paieškos išlaidos — Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos — Sprendimų vykdymo išlaidos — Atlyginimas už kuratoriaus darbą ir kuratoriaus išlaidos — Išlaidų advokato ir advokato padėjėjo pagalbai apmokėjimas — Kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos — Užstatas bylinėjimosi išlaidų aspektu — Valstybės garantuojama teisinė pagalba ir kiti teisinės pagalbos ir bylinėjimosi finansavimo būdai — Valstybės garantuojama teisinė pagalba civilinėse bylose — Kiti teisinės pagalbos ir bylinėjimosi finansavimo būdai — Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas — Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo samprata ir reikšmė — Teisinis bylinėjimosi išlaidų atlyginimo reguliavimas — Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proceso šalims taisyklės — Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teisės ir pareigos, susijusios su bylinėjimosi išlaidų atlyginimu — Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas šalims ir valstybei — Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo procedūra — Vykdymo išlaidų atlyginimas — Bylinėjimosi išlaidų išieškojimo specifika —Išvados — Šaltiniai ir literatūra — Litigation Costs in Civil Procedure (Summary).
Keywords:
LT
Civilinis procesas; Bylinėjimosi išlaidos; Vykdymo išlaidos; Advokatų darbo apmokėjimas; Valstybės garantuojama teisinė pagalba.
EN
Civil procedure; Litigation costs; Enforcement costs; Attorney fees; Guaranteed legal aid system.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje kompleksiškai analizuojamas bylinėjimosi išlaidų institutas. Daugiausiai dėmesio skiriama Lietuvos pozityviosios teisės ir praktikos vertinimui. Lyginamoji teisėtyra nėra pagrindinis šio darbo tikslas, ji tik padeda įvertinti Lietuvoje vykstančius procesus, atrasti naujų idėjų ir sprendimų, pažvelgti, kaip tos idėjos gali reikštis tikrovėje. Todėl užsienio šalių bylinėjimosi išlaidų teisinis reguliavimas, problemos ir reformos analizuojama ribotai. Tyrimas apima laikotarpį nuo senovės Romos ir LDK laikų iki šių dienų Lietuvos ir užsienio šalių aktualijų. Dėl galimybės tiesiogiai dalyvauti tobulinant naujojo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą (toliau - CPK), Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą, Sprendimų vykdymo instrukciją ir kitus įstatymus ir įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, formuojant Lietuvos teismų praktiką, taip pat plėtojant Lietuvos teismų sistemos infrastruktūrą (įskaitant Lietuvos teismų informacinę sistemą LITEKO) ir teismų darbo organizavimą, darbe apžvelgiamos ir ką tik kilusios reformomis besirūpinančių ekspertų grupių diskutuojamos idėjos, kurios gali sudaryti dar tik pradėtos planuoti pertvarkos pamatą. Nurodomos šių idėjų atsiradimą inspiravusios priežastys, atskleidžiama kai kurių idėjų raida. Darbe bylinėjimosi išlaidų analizė pradedama nuo prideramo mokslinio fundamentalumo ir nuosekliai rutuliojasi iki praktinio pritaikomumo, pozityviosios teisės ir teisės praktikos apžvalgų ir vertinimų. Ne viena šioje knygoje iškelta mintis, ne vienas apibendrinimas ir pastebėjimas yra originalus ir naujas kūrybos rezultatas.

ENThe monograph provides a complex analysis of the institution of litigation costs. It mainly focuses on the evaluation of Lithuanian positive law and practice. Comparative jurisprudence is not the main goal of this study; it only helps to evaluate the processes in Lithuania, discover new ideas and solutions and see how these ideas might be expressed in reality. Therefore, the analysis of legal regulation of litigation costs of foreign countries, problems and reforms is limited. The study covers the period from Ancient Rome and the Grand Duchy of Lithuania until present-day Lithuania and foreign countries. Concerning the possibility to directly participate in the improvement of the new Civil Procedure Code of the Republic of Lithuania (CPC), the Law on State-Guaranteed Legal Aid of the Republic of Lithuania, the Instruction of Enforcement of Judgments and other laws as well as implementing legislation when forming the Lithuanian case-law and developing the Lithuanian court system infrastructure (including the Lithuanian court information system LITEKO) and the organisation of court work, the study overviews the latest ideas discussed by expert groups who take care of the reforms, which might form the basis of the reform the planning of which has just been started. The reasons that inspired emergence of these ideas are indicated and the development of certain ideas is revealed. The study starts the analysis of litigation costs with the appropriate scientific fundamentalism and consistently develops to practical applicability, the overviews of positive law and law practice and evaluations. Many ideas raised in this book and many generalisations and observations are the original and new outcomes of creation.

ISBN:
9789955616290
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17024
Updated:
2020-10-23 22:08:01
Metrics:
Views: 35
Export: