Naujų etnografinių lauko tyrimo būdų paieška: apklausa dviese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujų etnografinių lauko tyrimo būdų paieška: apklausa dviese
Alternative Title:
Search for new ways of ethnographic fieldwork: an inquiry conducted by two persons
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2008, 8 (17), p. 117-138
Keywords:
LT
Lietuvių etnologija; Lauko tyrimai; Metodai; Problemos; Objektyvumas.
EN
Lithuanian ethnology; Fieldowork; Methods; Problems; Objectivity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama intymios informacijos, (su)kaupiamos lauko tyrimų metu, patikimumo, sąlygiško objektyvumo ir kokybės problema. Spręsdami šią problemą, darome prielaidą, kad esminiai veiksniai, nuo kurių priklauso kaupiama informacija, yra tema, pateikėjas ir tyrėjas. Kiekvienas tyrėjas, keldamas klausimus ir ieškodamas atsakymų, pasirenka temą, kuri, jo manymu, gali padėti atskleisti tiriamas problemas. Kaupdami duomenis, tyrėjai ieško pateikėjų, galinčių suteikti išsamios informacijos. Taip tema suranda pateikėją. Išsamesnės ir objektyvesnės informacijos gavimą lemia gebėjimas prakalbinti atvirai kalbėti pateikėją ir tinkamo metodo taikymas. Šiame darbe atskleidžiamas dviejų etnologių, atliekančių lauko tyrimus skirtingomis temomis, bendros vieno pateikėjo etnografinės apklausos efektyvumas. Teigiama, kad lauko tyrimai, atliekami dviese dalyvaujant vienoje tyrimo programoje, suteikia netikėtą galimybę apklausai intymia tema. Dėl temos specifikos reikėjo sukurti tinkamą. Tinkama aplinka laidavo gaunamos informacijos kokybę, o klausinėjant tą pačią pateikėją keliomis temomis, sudaroma galimybė verifikuoti lauko tyrimų duomenis, praplėsti "matymo" lauką. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the problem of reliability, conditional objectivity and quality of intimate details (accumulated) gathered during outside research. In response to this problem, we assume that the essential factors which the stored information depend upon, are the subject, the supplier and the researcher. Each researcher chooses a theme when putting questions and looking for answers, which he considers to be a kind of help to identify the problems studied. By accumulating data, the researchers look for the proponents who can provide them with detailed information. So the theme finds its proponent. Acquisition of more detailed and objective information is determined by the ability to make the proponent speak openly and to apply a proper method. This work reveals effectiveness of general ethnographic survey of one proponent by two ethnologists who perform field studies on different topics. It is alleged that field studies carried out in pair when taking part in one research programme, offers an unexpected opportunity for survey on the intimate subject. For peculiarity of topic, the right one needed to be created. Relevant environment guaranteed the quality of information received, and when questioning the same proponent on a number of subjects, the possibility to verify data from field studies and to broaden the field of "seeing" is permitted.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16978
Updated:
2018-12-17 12:16:10
Metrics:
Views: 13    Downloads: 6
Export: