Lietuvos kultūrinio elito elgsenos modeliai sovietmečiu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kultūrinio elito elgsenos modeliai sovietmečiu: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2009.
Pages:
185 p
Notes:
Disertacija rengta 2004-2009 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2009. Disertacija rengta 2004-2009 metais Vilniaus universitete. Bibliografija.
Keywords:
LT
20 amžius.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Behavioural models of Soviet Lithuania's cultural elite Vilnius : [Vilnius University], 2009 32 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjami sovietinės Lietuvos kultūrinio elito elgsenos modeliai, kurie susiformavo atsakant į režimo spaudimą ir į jo sukurtas sąlygas. Itin akcentuojamas draugų grupių vaidmuo formuojantis elgsenoms. Išskirti trys pagrindiniai elgesio modeliai: prisitaikymas, opozicija ir pasipriešinimas, kurie savo ruožtu skirstomi į smulkesnes elgsenas pagal jų intensyvumą ir santykį su režimu. Įvairios vieno žmogaus elgsenos tuo pat metu gali būti priskirtos keliems elgesio modeliams - tai padeda tiksliau atspindėti įvairialypes ir prieštaringas žmogaus elgsenas. Darbe ištirtas nepriklausomos nuo režimo visuomenės nuomonės funkcionavimas, sukurtas teorinis visuomeninės erdvės, kurioje ši nuomonė buvo kuriama ir palaikoma, modelis. Aptartas visuomeninės sferos ryšys su režimo dominuota oficialiąja sfera bei su privačia ir neformalia sferomis, kuriose dominavo režimo nekontroliuoti ryšiai. Išanalizuoti neoficialūs diskursai, kuriuose aptartos kultūrinio elito elgsenos. Išskirti du diskursai - kovinis ir konservacinis, - ryškiai besiskiriantys tiek požiūryje į kultūrinį elitą, tiek į prisitaikymą bei sovietinę sistemą apskritai. Nustatytos šių diskursų sąsajos su konkrečiomis elgsenomis. Detaliai išnagrinėta kultūrinio elito elgseną stipriai įtakojusi skirtis tarp deklaruotų ideologijų bei realių veiksmų. Išskirtos dvi ideologijos, kurias deklaravo kultūrinis elitas: oficialioji, deklaruota viešumoje, ir visuomeninė, deklaruota visuomeninėje erdvėje. Kaip visuomeninės ideologijos formavimosi pavyzdys išanalizuota prisitaikymo kaip pasipriešinimo sampratos formavimasis, funkcionavimas ir įtaka kultūrinio elito elgsenai.

ENDissertation examines behavioural models of Soviet Lithuania‘s cultural elite which have formed in response to regime-caused pressure and conditions. Three models of behaviour have been composed: compliance, opposition and resistance. They are divided to smaller actions by intensity and relations with regime. Various behaviours of one person at the same time may be put to several behaviour models. This more precisely reflects miscellaneous and contradictory nature of human behaviour. In the dissertation acting of societal opinion independent from regime has been investigated and theoretical model of societal sphere where this opinion was created and maintained has been constructed. Societal sphere's connections with official regime-controlled public sphere have been discussed here, as well as those with private and non-official spheres dominated by informal regime-non-controlled connections. Non-official discourses on cultural elite behaviour have been analysed as well. There have been determined two discourses (combatant and conservative), which clearly differentiated in attitudes towards cultural elite, compliance, and Soviet system in general. Correlations of these discourses with concrete behaviour have been accentuated. Difference between explicitly declared ideology and genuine behaviour which influenced behaviour of cultural elite has been inspected thoroughly. Two ideologies declared by cultural elite were settled: official, declared in official public, and societal one, declared in societal sphere. Formation, working and influence to cultural elite behaviour of conception of compliance as resistance was analysed as example of societal ideology.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16958
Updated:
2022-02-07 20:09:32
Metrics:
Views: 97    Downloads: 1
Export: