Dėl vadinamųjų kokybinių (k)-oks, (k)-oki(a) tipo įvardžių darybos ir raidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl vadinamųjų kokybinių (k)-oks, (k)-oki(a) tipo įvardžių darybos ir raidos
Alternative Title:
On the formation and evolution of qualitative (k)-oks, (k)-oki(a)-type pronouns
In the Journal:
Baltistica. 2008, t. 43, Nr. 2, p. 163-174
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kokybiniai įvardžiai; žodžių daryba; Vedinys; Genus distinctum / genus indistinctum; Alomorfas; qualitative pronouns; word formation; Derivative; Genus distinctum / genus indistinctum; Allomorph.
Keywords:
LT
Alomorfas; Genus distinctum / genus indistinctum; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Vedinys; Žodžių daryba / Word formation.
EN
Allomorph; Derivative; qualitative pronouns; word formation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama kokybinių (k)-oks, (k)-oki(a) tipo įvardžių daryba ir raida. Kokybiniai (k)-oks, (k)-oki(a) tipo įvardžiai yra *-āk- priesagos vediniai iš kamienų *šia-, *ja-, *ana-, *ta-, *kita-, *ka-, *vena-, *visa-; vyriškosios ir bevardės giminės šio tipo įvardžiai buvo a kamieno, o moteriškosios giminės - ā kamieno žodžiai. Kalbamųjų a kamieno įvardžių perėjimą į ia kamieną, o ā kamieno į iā kamieną greičiausiai lėmė *(j)is, *(j)i resp. *patis, *patī tipo įvardžių linksniavimo modeliai; palankiausios šio pakitimo sąlygos buvo netiesioginio rodymo įvardžių paradigmose *tāka pati ir *tākas patis įvardžiui patis palaipsniui įgyjant ia kamieno formų. Po fleksinių klasių pakitimo, kuris daug kur prasidėjo iki Leskieno dėsnio, moteriškosios giminės kalbamieji įvardžiai pradėti linksniuoti kaip *pati tipo žodžiai, o vyriškosios giminės įvardžiai, be ia kamieno vienaskaitos (kilmininko, naudininko, įnagininko) ir daugiskaitos (kilmininko, galininko, įnagininko, inesyvo, iliatyvo ir aliatyvo) formų, įgijo ir i kamieno vienaskaitos (vardininko, galininko, inesyvo) formų. Tolesnė raidos kryptis yra silpnojo supletyvizmo panaikinimas moteriškosios ir vyriškosios giminės įvardžių paradigmose (toki → tokià, tokis → tokias) arba alomorfų skaičiaus mažinimas pagal būdvardžių žalias, žalia modelį. Tačiau šis pakitimas nėra visuotinis – jis labiau paveikė moteriškosios giminės paradigmas.

ENOn the basis of data from old Lithuanian writings and existing dialects, an assumption is made that the qualitative (k)-oks, (k)-oki(a)type pronouns, which formed in the Lithuanian protolanguage, were derivatives of the suffix *-āk- with the stems *šia-, *ja-, *ana, *ta-, *kita-, *ka-, *vęna- and *visa-. The masculine and neuter pronouns of this type possessed an astem, whereas the feminine pronouns possessed an āstem. Some modifications had already occurred in the stems and in the declension of the said pronouns in the majority of cases under the influence of *(j)is, *(j)ī resp. *patis, *patī- type pronominal declension even before Leskien's Law. The most favourable conditions for this change, however, were in the paradigms of the indirect demonstrative pronouns *tākā patī and *tākas patis, with the pronoun patis gradually acquiring some iastem forms; *tākī developed on the model of *patī, while *tākis >tokis developed on the model of patis (also cf. (j)is, šis) from *tākas. With the modification of the inflectional classes, these feminine pronouns began to be declined as *patī-type words, whereas their masculine counterparts as (j)is, šis resp. patis pronouns, which possessed the nominative, accusative and inessive istem forms; the forms of the other cases possessed an i-astem. The evolution of its further development involved the abolition of the weak suppletion from the paradigms of the feminine and the masculine pronouns (toki ->tokia, tokis ->tokias), and the reduction of the number of allomorphs according to he model of the adjectives žalias, žalia. This change, however, was not allencompassing; it had a greater effect on the feminine gender paradigms. [From the publication]The article analyses the formation and development of qualitative pronouns with (k)-oks, (k)-oki(a). The qualitative pronouns with (k)-oks, (k)-oki(a) are the *-āk-suffixed derivatives from the stems *šia-, *ja-, *ana-, *ta-, *kita-, *ka-, *vena-, *visa-; the masculine or neutral pronouns of this type were the words having the stem a, and the feminine - words having the stem. The transition of the a-stemmed pronouns into the ia stem, and from ā stem into iā stem was likely to have been determined by the declension models of the *(j)is, *(j)i resp. *patis, *patī types of pronouns; the most favorable conditions for such transition were gradual acquisition of ia stem forms by the pronoun patis of the indirect pointing pronoun paradigms *tāka pati and *tākas patis. After the alteration of inflexional classes, which in a lot of cases started before the Leskien’s Law, the feminine pronouns started to be declined as the *pati type of words, and the masculine pronouns beside the ia-stemmed singular (genitive, dative, instrumental) and plural (genitive, accusative, instrumental, inesive, illative and allative) forms, also acquired some of i-stemmed singular (nominative, accusative, inesive) forms. The direction of further development is an elimination of weak suppletivism in the feminine and masculine pronoun paradigms (toki → tokià, tokis → tokias) or a reduction of allomorphs according to the pattern of the adjectives žalias, žalia. However, this change is not a general change; it has mostly affected the feminine paradigms.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16440
Updated:
2018-12-17 12:15:05
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: