Johanno Jacobo Dentzlerio vokiečių–lotynų leksikografijos darbas Clavis Germanico-Latina - dar vienas rankraštinio žodyno Clavis Germanico-Lithvana šaltinis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Johanno Jacobo Dentzlerio vokiečių–lotynų leksikografijos darbas Clavis Germanico-Latina - dar vienas rankraštinio žodyno Clavis Germanico-Lithvana šaltinis
Alternative Title:
Deutsch-lateinische lexikographisches Werk Clavis Germanico-Latina von Johann Jacob Dentzler als eine der Vorlagen des handschriftlichen Wörterbuches Clavis Germanico-Lithvana
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2007, t. 9, p. 9-38
Keywords:
LT
Leksikografija / Lexicography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama nustatyti ir aprašyti, koks XVII a. vokiečių-lotynų kalbų žodynas galėjo būti dar vienas rankraštinio vokiečių-lietuvių kalbos žodyno "Clavis Germanico-Lithvana" (C) šaltinis. Straipsnyje atlikta lyginamoji rankraštinio vokiečių-lietuvių kalbos žodyno "Clavis Germanico-Lithvana" ir Johanno Jacobo Dentzlerio veikalo "Clavis Linguee Latinee" 1666, 1667, 1677, 1686, 1697 ir 1716 m. leidimų sandaros bei vienos jo dalies -- vokiečių-lotynų kalbų žodyno "Clavis Germanico-Latina" (Cla) -- analizė rodo, kad tarp šių leksikografinių darbų esama nemažai bendrybių. Pirmiausia C ir Cla sieja išorinė jų sąranga. Lotyniški abiejų žodynų pavadinimai su metaforiškai vartojamų žodžių "Clavis", vienodas grafinis pavadinimų pateikimas pirmuosiuose C ir Cla teksto puslapiuose, dviejų raidžių (didžiosios ir mažosios) junginiai kiekvieno Cla puslapio ir pagrindinio C puslapio pradžioje bei žodynų straipsnių skaidymas į skirsnius pagal dvi pirmąsias lemų raides liudija, kad C sudarytojui Cla buvo pavyzdys, į kurį orientuotasi kaip į sektiną žodyno sąrangos modelį. C ir Cla bendrybių esama ir žodynų makrostruktūrų ir mikrostruktūrų plotmėse. Su Cla sutampančios, nei Conrado Agricolos konkordansuose, nei Lex, K, R nesančios (vadinasi, nebuvusios Lex prototipe *Lex ir K, R prototipe ar jo variante *KR1, *KR2) C lemos (ypač lemos-žodžių junginiai), šalia jų pateikti lotyniški atitikmenys, retkarčiais vokiški sinonimai ir kiti žodyno straipsnio elementai rodo, kad dalis C registro ir žodyno straipsnių paremta Cla (tikriausiai ne ankstesniu kaip 1686 m. leidimu).Reikšminiai žodžiai: Leksikografija; žodynas; Clavis Germanico-Latina; Clavis Germanico-Lithvana; Lexicography; Dictionary; Clavis Germanico-Latina; Clavis Germanico-Lithvana.

ENThe article attempts to identify and describe the German – Latin dictionary of the 17th century, which could have been a source for the manuscript German – Lithuanian dictionary "Clavis Germanico-Lithvana" (hereinafter referred to as “C”). The comparative analysis of the manuscript German – Lithuanian dictionary "Clavis Germanico-Lithvana" and the structure of the issues of Johann Jacob Dentzler’s study "Clavis Linguee Latinee", published in 1666, 1667, 1677, 1686, 1697 and 1716 and one of its parts, i. e. the German – Latin dictionary "Clavis Germanico-Latina" (hereinafter referred to as “Cla”) shows that a lot of similarities exist between the said lexicographical studies. First of all “C” and “Cla” are related with their external structure. The Latin names of both dictionaries contain the metaphorically used word "Clavis", the first pages in the texts of “C” and “Cla” display the same graphical presentation of titles, the combinations of two letters (an upper case letter and a lower case letter) in the beginning of each page of “Cla” and the title page of “C” and the division of the dictionaries’ articles into chapters according to the first two lemma letters evidence that the compiler of “C” used “Cla” as an example, which he considered the model dictionary structure. The similarities between “C” and “Cla” can also be observed on the planes of micro and macro-structures of the two dictionaries. The lemmas of “C”, coinciding with “Cla” but found neither in Conrad Agricola’s concordances, nor in the Lex, K, R (and thus, in the Lex prototype *Lex and K, R prototype or its variant *KR1, *KR2) (especially phrases), the Latin equivalents, the German synonyms, presented beside the lemmas and other elements of the dictionary show that a part of the register of “C” and the articles of the dictionary were based by “Cla” (most probably its issu.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16339
Updated:
2020-07-21 15:37:19
Metrics:
Views: 37    Downloads: 1
Export: