Šokio gebėjimų raiškos ypatumai ankstyvos paauglystės metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šokio gebėjimų raiškos ypatumai ankstyvos paauglystės metais
Alternative Title:
Charactersitics of dance skills in early adolescence
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2007, t. 19, p. 82-92
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTMeninis ir šokio ugdymas pagrindinės mokyklos pakopoje, apimančioje vaiko amžiaus tarpsnį nuo 10 iki 16 metų, yra mažai tyrinėtas. Dėl ankstyvosios paauglystės laikotarpio ypatingų vaiko psichofizinių pokyčių šokio veiklos organizavimas šio amžiaus tarpsnio vaikams yra labai svarbus. Straipsnyje nagrinėjami šokio gebėjimų raiškos ypatumai ankstyvos paauglystės metais. Buvo atliktas diagnostinis tyrimas dviejose Vilniaus miesto vidurinėse mokyklose, kuriose vieną kartą per savaitę vyksta šokių pamokos. Pasirinkta viena mokykla (netikimybinis atsitiktinis imties sudarymo būdas), kurioje dirbo tyrėja (A mokykla), ir kita mokykla, kurioje dirbo tyrėjai ir žinoma mokytoja, kuri davė žodinį sutikimą dalyvauti tiriant (B mokykla). Dalyvavo 159 penktų-šeštų klasių mokiniai, lankantys šokių pamokas. Buvo nustatyti šokio gebėjimų raiškos požymiai bei diagnostiniai lygmenys. Rezultatai leidžia teigti, kad ankstyvosios paauglystės amžiaus mokiniai gali atskleisti visus kognityvinės meninio ugdymo teorijos pagrindu išskirtuosius šokių gebėjimus: gebėjimą simbolizuoti judesius, erdvės, ritmo, tempo išraiškos gebėjimus, gebėjimą išreikšti judesio jėgą, kurti įvairius judesius ir gebėjimą vertinti kuriamų judesių įvairovę. Tyrimo duomenys parodė, kad neturėjusiems kryptingo pedagoginio poveikio tiriamiesiems yra būdingas žemas šokio gebėjimų lygmuo, o ryškesnius gebėjimus, jų atskleidimą lemia turima mokinių šokio patirtis ir šokio veiklos pobūdis. Taip pat analizuota šokio gebėjimų raiškos lygmens priklausomybė nuo vaikų amžiaus ir lyties.Reikšminiai žodžiai: šokio gebėjimai; šokio veikla; Ankstyvoji paauglystė; Dance skills; Dance activity; Early adolescence.

ENThe artistic and dance nurturing at the comprehensive school level, covering the period of the child’s age from 10 to 16 years old has not been comprehensively studied. Due to the peculiar psycho-physical changes of a child during the time period of early adolescence, organization of dancing activities is especially important for the children of the age. The article examines the peculiarities of the expression of dance abilities in early adolescence. A diagnostic study was performed in two secondary schools of Vilnius, in which dance lessons are held once a week. Two schools were selected (by employing the non-probabilistic method of shaping of random sample): one school, in which the researcher was employed (school A) and another school, in which researchers and a well-known teacher, which expressed her verbal consent to participate in studying school B. 159 pupils of fifth – sixth forms, attending dance lessons, participated in the survey. The manifestations of expression and diagnostic levels of dancing abilities were established. The results allow for stating that pupils of early adolescent age can reveal all of their dancing abilities, manifested on the basis of the cognitive artistic nurturing theory, i. e. the ability to symbolize movements, express space, rhythm, tempo and power of motion, develop different moves and evaluate their diversity. The data of the study showed that the examined persons, who did not have any directed pedagogical influence, characterize with a low level of dancing abilities and revealing of more prominent skills is determined by the pupils’ experience in dancing and the character of dancing activities. In addition, the dependence of the level of expression of dancing abilities on the age and sex of the children is analyzed.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16283
Updated:
2018-12-17 12:01:29
Metrics:
Views: 35    Downloads: 10
Export: