Kultūros vertybių vartojimo savitumas ir dinamika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūros vertybių vartojimo savitumas ir dinamika
Alternative Title:
Use of cultural values: specifics and dynamics
In the Journal:
Kultūrologija [Culturology]. 2000, t. 6, p. 434-464, 533-534
Keywords:
LT
Kultūrinės vertybės; Vartojimas.
EN
Cultural values; Consumerism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi 1998 m. spalio-gruodžio mėn. Kultūros ir meno instituto atlikto reprezentatyvaus tyrimo "Lietuvos gyventojų tautinis kultūrinis identitetas, kultūros vertinimas ir kultūriniai poreikiai" rezultatai. Aptariamos bendros kultūros vertybių vartojimo tendencijos, taip pat sociodemografinių veiksnių - lyties, amžiaus, išsimokslinimo, socialinės padėties - reikšmė vartojant kultūros vertybes. 1998 m. Lietuvos visuomenėje kultūra ir ekonomika buvo domimasi panašiu mastu, tačiau kultūra sulaukė daugiau dėmesio nei politika. Nustatyta, kad aukštesnio išsimokslinimo žmonės linkę aktyviau domėtis kultūra ir menu. Tyrime analizuojamos koncertų, parodų, teatro, bibliotekų, kino teatrų lankymo tendencijos, grožinės literatūros, kultūros leidinių skaitymo įpročiai, nuosavos bibliotekos poreikiai, žmonių dalyvavimas meno saviveikloje. Straipsnyje prieinama išvados, kad kultūrinė padėtis Lietuvoje gerėja, tačiau formuojant šalies kultūros strategiją ir taktiką būtina tiksliau atsižvelgti į įvairias gyventojų grupes, diferencijuoti priemones ir renginius pagal išsimokslinimą ir amžių. Ypatingas dėmesys skirtinas jaunimui, bedarbiams ir invalidams, namų šeimininkėms, našliams, pensininkams. Tautinės mažumos kultūrą vartoja aktyviai, o tam tikrus skirtumus lemia ne tautiškumas, bet socialiniai demografiniai rodikliai (išsimokslinimas ir amžius). Rajonų centruose ir mažuose miesteliuose nepakankamas dėmesys skiriamas kinui, auga bibliotekos, kaip savotiško kultūrinės traukos teritorinio centro, reikšmė, taip pat nėra atgyvenusi meno saviveikla.

ENThe article presents the results of the representative study "Lietuvos Gyventojų Tautinis Kultūrinis Identitetas, Kultūros Vertinimas ir Kultūriniai Poreikiai", performed by the Institute of Culture and Art in October – December 1998 and discusses the common trends of consumption of cultural values and the significance of the social-demographic factors, i. e. sex, age, education and social status when consuming cultural values. In 1998 in the Lithuanian society culture and economics were taken interest in similarly however culture attained more attention than politics. It was established that people with higher education are inclined to taking more interest in culture and art. The study analyzes the trends of visiting of concerts, exhibitions, theatre, libraries and cinema theatres, the habits of reading fiction and culture publications, the needs for own library and people’s participation in the artistic interaction. The article comes up to the conclusion that the culture situation in Lithuania has been improving however when shaping the country’s culture strategy and tactics it is necessary to take into consideration the different groups of residents more accurately and differentiate the measures and events according to age and education. Special attention is dedicated to young, unemployed and handicapped people, housewives, widows and widowers and retired persons. The national minorities consume culture actively and certain differences are determined not by the nationality, but by the social demographic indicators (age and education). In district centers and small towns insufficient attention is dedicated to motion pictures but the significance of the library as a peculiar territorial centre of cultural gravity has been increasing, amateur artistic activities are also noticed.

ISSN:
1822-2242
Related Publications:
  • Abiturientų požiūris i vizualinę kultūrą / Viktorija Žilinskaitė. Jaunimo vertybinės orientacijos / sudarytoja ir atsakingoji redaktorė Anelė Vosyliūtė. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, 2003. P. 103-110.
  • Jaunimo kultūrinis identitetas : prioritetai, nuostatos, etninė kultūra / Eugenija Krukauskienė, Inija Trinkūnienė, Viktorija Žilinskaitė. Vilnius : Eugrimas, 2003. 103 p.
  • Lietuvos sociologijos orientacijos amžiui baigiantis / Anelė Vosyliūtė. Lietuvos sociologija amžių sandūroje / atsakingoji redaktorė ir sudarytoja Anelė Vosyliūtė. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, 2001. P. 21-32.
  • Sociology - Lithuania / Anelė Vosyliūtė. Three social science disciplines in Central and Eastern Europe : handbook on economics, political science and sociology, 1989-2001 / edited by Max Kaase and Vera Sparschuh. Berlin: Social Science Information Centre (IZ), 2002. P. 467-483.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15977
Updated:
2018-12-17 10:43:06
Metrics:
Views: 14    Downloads: 7
Export: