Žaidimų terapijos taikymo galimybės socialiniame darbe

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žaidimų terapijos taikymo galimybės socialiniame darbe
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra atskleisti žaidimų terapijos vaidmenį ir taikymo galimybes asmenybės sutrikimų koordinavimui. Straipsnyje pateikiama žaidimų terapijos samprata, analizuojamas žaidimų terapijos vaidmuo ir sąlygų sudarymo galimybės psichokorekciniam ugdymui. Rengimas socialinio darbo profesijai reikalauja teorinių ir praktinių žinių, gebėjimų integravimo, todėl svarbu, kad studentai, ruošdamiesi būsimai profesijai, gebėtų parinkti ir taikyti praktikoje socialinio darbo technologijas ir metodus. Tyrimu siekta nustatyti socialinio darbo (pedagogikos) studentų požiūrį į žaidimų terapijos svarbą. Tyrimo metodai buvo mokslinės ir pedagoginės literatūros šaltinių analizė, stebėjimas, anketinė apklausa, matematinės statistikos metodai. Tyrime dalyvavo 135 Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto socialinio darbo ir socialinės pedagogikos (stacionaro ir neakivaizdinio) studijų studentai. Respondentams buvo pateikia uždaro tipo anketa. Atliktas tyrimas patvirtino žaidimų terapijos dalyko reikšmingumą socialinio darbo praktikoje. Respondentų nuomone, žaidimas ugdytiniui suprantamas kaip pagrindinė, aktyvi, savarankiška, prigimtinė veikla ir socialinės patirties kaupimo būdas. Tyrimo rezultatai parodė, kad žaidimo terapija yra veiksminga priemonė ugdytinių elgsenos, charakterio, socialumo sutrikimams koreguoti. Dauguma studentų dar nėra suvokę žaidimo metodo kaip korekcinės priemonės reikšmingumo asmenybės sutrikimams koreguoti. Svarbiausiomis žaidimo terapijos sąlygomis respondentai laiko paruošimą, suaugusiųjų kompetenciją, pakankamą laiką, skirtą žaidimams.

ENThe article aims at revealing the role and possibilities of application of game therapy for coordination of derangements of a person. The article presents the concept of the game therapy, analyzes the role of the game therapy and the possibilities of creating of the conditions for the psycho-corrective nurturing. Training of a social labour profession requires theoretical and practical knowledge, integration of abilities therefore it is important that the students, when being trained for the future profession, are able to choose and apply in practice the social labour technologies and methods. The study is aimed at identification of the social labour (pedagogics) students’ view of the importance of game therapy. The researching methods are the analysis of the researching and pedagogical literature sources, observation, questionnaire survey and mathematical statistics. 135 students (both stationary and extramural) of the Faculty of Educology and Social Work of Marijampolė College participated in the survey. The respondents were given a closed questionnaire. The performed survey confirmed the significance of the subject of the game therapy in the practice of social labour. In the respondents’ opinion, the game is comprehended by the nurtured person as the main, active and self-sufficient natural activities and a way for accumulation of social experience. The results of the survey showed that the game therapy is an efficient tool for correction of derangements of behaviour, character and sociality of the nurtured persons. Most students have not yet comprehended the significance of the game method as a tool for correction of derangements of a person. The respondents consider the preparation, competence of the adults and sufficient time for the games the most important conditions for the game therapy.

ISBN:
9955-645-10-5
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15956
Updated:
2013-04-28 18:20:32
Metrics:
Views: 11
Export: