The Cases of non-equivalence between English and Lithuanian : a corpus based solution

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Cases of non-equivalence between English and Lithuanian: a corpus based solution
Alternative Title:
Ekvivalentiškumo nebuvimo problemos ir jų sprendimai anglų ir lietuvių kalbose pasitelkiant tekstynų tyrimus
In the Journal:
Kalbotyra. 2007, t. 57 (3), p. 46-55
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Morfologija / Morphology; Vertimas / Translation; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pristatomas leksinių ertmių reiškinys bei jo potipis – morfologinės ertmės. Morfologinių ertmių, kurios atsiranda dėl tam tikrų dviejų kalbų derivacijos potencialų skirtumų (šiame straipsnyje – neigiamos reikšmės perteikimas priešdėlių pagalba anglų ir lietuvių kalbose), analizė parodė, kaip tokia morfologinio pobūdžio sąvokų leksikalizacijos stoka įtakoja vertimą, t. y. domėtasi, kaip morfologinės ertmės perteikiamos vertimo kalboje. Straipsnyje pirmiausia aptariami vertimo atvejai dvikalbiame anglų-lietuvių kalbų žodyne. Pastebėta, kad tokiais atvejais dažniausiai vartojami vertimo metodai yra vertimas sinonimų grupe bei aprašomasis vertimas. Aptariamos su tokiu reikšmės perteikimu susijusios problemos. Žodynų vertimai palyginti su vertimais tekstuose, kurie gauti pasitelkus lygiagretųjį anglų – lietuvių kalbų tekstyną. Tokių dviejų šaltinių vertimų palyginimas užbaigiamas diskusija apie išplėstinio vertimo vieneto sąvoką ir tekstynų medžiagos panaudojimą vertime bei šiuolaikinėje leksikografijoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Anglų kalba; Leksinė ertmė; Morfologinė ertmė; Sąvokų leksikalizacija; Tekstynas; Vertimas; English language; Lexical gap; Lexical gaps; Lexicalization of concepts; Linguistic corpus; Morphological gap; Morphological gaps; Translation.

ENThe paper presents the phenomenon of lexical gaps and its subtype – morphological gaps. The analysis of morphological gaps that appear due to certain differences of derivation potential of two languages (in this paper – rendering of negative meaning with the help of prefixes in English and Lithuanian) showed how this lack of morphological concepts affects translation, i.e. how morphological gaps are rendered in the target language. The paper initially discusses the cases of translation in the bilingual English-Lithuanian dictionary. In these cases the methods of synonymous translation or descriptive translation are mainly selected. The problems related to such rendering of the meaning are discussed. Dictionary translations were compared with text translations from the parallel English-Lithuanian corpus. The comparison of translations from these two sources is finished with a discussion about the notion of expanded translation unit and the use of corpora material in translation and modern lexicography.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15618
Updated:
2018-12-17 12:00:53
Metrics:
Views: 36    Downloads: 11
Export: