Šv. Brunono Kverfurtiečio misija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šv. Brunono Kverfurtiečio misija
Alternative Title:
Mission of Saint Bruno of Querfurt
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2000, t. 17, p. 7-52
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltai; Brunonas Kverfurtietis; Krikščionių misijos; Lietuviai; Netimeras; Prūsai; Prūsija; Šv. Brunonas; Šv. Brunonas, misijos; Šv. Vaitiekus-Adalbertas; Balts; Bruno of Querfurt; Christian missions; Lithuania; Lithuanians; Missions; Netimeras; Prusians; Prussia; Saint Bruno; St. Vojtech; St.Bruno of Querfurt.
Keywords:
LT
Baltai / Balts; Brunonas Kverfurtietis; Krikščionių misijos; Lietuviai / Lithuanians; Netimeras; Prūsai; Prūsija; Šv. Brunonas; Šv. Brunonas, misijos; Šv. Vaitiekus-Adalbertas.
EN
Bruno of Querfurt; Christian missions; Lithuanians; Missions; Prusians; Prussia; Saint Bruno; St. Vojtech; St.Bruno of Querfurt.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama šv. Brunono misijos eiga ir istorinės aplinkybės. Darbą sudaro keturi skyriai. Pradžioje nagrinėjami tuometinėje Europoje vykę procesai, nulėmę tai, kad į baltų žemes Evangelijos skelbti išsirengė šv. Vaitiekus-Adalbertas, o po jo ir šv. Brunonas. Toliau apžvelgiamos biografijos, atkreipiamas dėmesys į tai, kaip jie patys suvokė savo misiją. Galiausiai kalbama apie pačią šv. Brunono misiją ir mėginama atsakyti į svarbiausią šio darbo klausimą – kur žuvo šv. Brunonas. Apibendrinant Šventosios Romos imperijos ir Lenkijos valdovų politiką, darbe prieinama išvadų, kad pradedant Vokietijos imperatoriumi Otonu I bei Lenkijos karaliumi Boleslovu Narsiuoju abi šios valstybės, varžėsi tarpusavyje, siekė pajungti sau rytines žemes. Tam tikslui abi valstybės pasitelkė misijas. Pirmieji baltų genčių misionieriai – šv. Vaitiekus-Adalbertas ir šv. Brunonas Kverfurtietis buvo remiami abiejų šių valstybių. Patys misionieriai savo misiją suvokė ne ekspansinės politikos, o Vokietijos imperatoriaus Otono III iškeltos pasaulinio krikščionių Bažnyčios ir imperijos viešpatavimo idėjos aspektu. Išmėgintas ugnimi šv. Brunonas žuvo Lietuvoje. Tokią išvadą pagrindžia du faktai: 1) tuometiniu terminu Prūsais buvo vadinamas visas baltų genčių gyvenamas regionas; 2) tai įrodo aptartos saksų versijos atsiradimo ir formavimosi aplinkybės. Darytina prielaida, kad šv. Brunonas žuvo jau Lietuvoje 1009 metų kovo 9 dieną, galbūt prie Jatros upės, 16 km į vakarus nuo Naugarduko. Jis buvo pirmasis misionierius, pasiekęs Lietuvą.

ENThe paper discusses the course and historical circumstances of the mission of Saint Bruno. The paper consists of four chapters. Firstly, it discusses the contemporary processes undergoing in Europe, which determined a visit by Saint Adalbert Vojtěch to preach the Gospel in the Baltic lands, followed by a mission of Saint Bruno. Subsequently, it overviews biographies and notes how the saints understood their mission. Finally, the paper presents the mission of St. Bruno and attempts to answer the most important question: Where St. Bruno died? The summary of the politics of the Holy Roman Empire and the Polish rulers is followed by the conclusions that starting with German Emperor Otto I and Polish King Bolesław I Chrobry these both states competed with each other and tried to annex eastern lands. To achieve this aim, both states used missions. The first missionaries of the Baltic tribes – Saint Adalbert Vojtěch and Saint Bruno of Quefurt – were supported by the states. The missionaries themselves understood their mission in terms of the idea of the global reign of the Christian Church and the Empire raised by the German Emperor Otto III, rather than expansion policy. St. Bruno was burned at the stake in Lithuania. This conclusion is grounded by two facts: 1) the entire region inhabited by the Baltic tribes was then called Prussia; 2) it is proved by the circumstances of the appearance and formation of the discussed Saxon version. An assumption can be made that St. Bruno died in Lithuania on 9 March 1009, probably at the River Yatra, 16 km westwards from Navahrudak. He was the first missionary to reach Lithuania.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15541
Updated:
2018-12-17 10:42:54
Metrics:
Views: 28    Downloads: 5
Export: