Rzeczpospolita Wazów. [T.] 3, Sławne państwo, Wielkie Księstwo Litewskie

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Rzeczpospolita Wazów. [T.] 3, Sławne państwo, Wielkie Księstwo Litewskie
Alternative Title:
State of the Vasas
Publication Data:
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : 2008.
Pages:
329 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Zigmantas Vaza, 1566-1632 (Zygmunt III Vaza; Sigismund); Vladislovas Vaza; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorija; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pareigūnai; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės diplomatija; Liublino unija, 1569 (Union of Lublin); Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Kazokų sukilimai; Seimas; Seimelis; Mokesčiai; Politinė tauta; Habsburgai; Karaliaus rinkimai; Vilniaus vaivada; Lietuvos protestantai; Disidentai; Trečiasis Lietuvos Statutas, 1588; Aukščiausias susirinkimas; Didikai ir magnatai; Bajorija; Savarankiškumas; Dvaras; Vilniaus riaušės; Evangelikai; Romoa katalikų Bažnyčia; Zygmunt Vaza; Władysław Vaza; Army of Grand Duchy of Lithuania; Territory of Grand Duchy of Lithuania; Offices of Grand Duchy of Lithuania; Treasury of Grand Duchy of Lithuania; Diplomacy of Grand Duchy of Lithuania; Union in Lublin; Polish Crown; The Republic of the Two Nations; Kossacks revolts; Sejm; Dietine; Taxes; Noble nation; Hapsburg House; Election of the king; Palatine of Vilnius; Lithuanian Protestants; Dissidents; Third Lithuanian Statute; Principal Assamblie; Magnates; Nobles; Autonomy; Court; Riot in Vilnius; Evangelics; Roman Catholic Church.
Contents:
Wprowadzenie — Rzeczpospolita Obojga Narodów w świetle aktu unii i jego uzupełnień — Nazwa, herb, chorągiew — Uznanie Zygmunta Wazy władcą Litwy — Prawo — Granice i terytorium — Sejmiki — Senatorzy - senat Wielkiego Księstwa? — Zjazdy — Sądy — Podatki — Stan albo naród szlachecki — Świadomość - język - książka — Dwa tumulty: 1611-1639 — Kircholm — Zjazd Glówny i sejmiki Wielkiego Księstwa wobec śmierci Zygmunta III — Slawne państwo, Wielkie Księstwo Litewskie a Rzeczpospolita Obojga Narodów — The State of the Vasas — Spis skrótów — Indeks nazwisk.
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Aukščiausias susirinkimas; Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Diplomatija / Diplomacy; Disidentai; Dvarai / Manors; Evangelikai; Karaliaus rinkimai; Kariuomenė / Army; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Kazokų sukilimai; Parlamentas. Seimas / Parliament; protestantai; Savarankiškumas; Trečiasis Lietuvos Statutas, 1588; Vilniaus riaušės; Vilniaus vaivada; Zigmantas Vaza, 1566-1632 (Zygmunt III Vaza; Sigismund).
Summary / Abstract:

LTStudija skirta Lietuvos valstybės gyvenimui po Liublino unijos (1569 m.). Tai trečiasis daugiatomio leidinio Rzeczpospolita Wazów tomas, ir tai turi reikšmės atskirų tomų sandarai bei turiniui. Gynybinių ir diplomatinių LDK istorijos aspektų atsisakyta, paaliekant tai būsimiems tomams. Tyrimo chronologija apima laikotarpį nuo Zigmanto Vazos išrinkimo (1587 m.) iki Vladislovo IV Vazos mirties (1632 m.). Autorius apibūdina visas Lietuvos sutartis su Lenkija (nuo pirmosios 1325 m. iki paskutiniosios 1569 m.) atkreipdamas dėmesį į faktą, kad paskutinioji radikaliai pakeitė LDK sieną (1/3 teritorijos perduota Lenkijai), dėl ko lietuviai į konfederaciją įėjo jausdami skriaudą ir nepasitikėdami partneriu. Autorius pabrėžia, kad abi federacijos komponentės - Lenkijos Karalystė ir LDK - išliko gana savarankiškos (teritorija, iždas, kariuomenė, civilinė administracija, teisės sistema). Atskirame skyriuje analizuojamas pats sąjunginės valstybės pavadinimas, pastebima, kad jau XVII a. pavadinimas Lenkija ėmė reikšti tą patį, ką ir oficialūs Lenkijos ir Lietuvos Respublika ar Abiejų Tautų Respublika. Knygoje analizuojama LDK administracinė sistema, seimų ir seimelių veikla, Lietuvos didžiojo kunigaikščio prerogatyvos, teismų sistema.

ENThe study is dedicated to the life in the state of Lithuania after the Union of Lublin (1569). This is the third volume of the multi-volume publication Rzeczpospolita Wazów, which has significance to the structure and content of individual volumes. The defense and diplomacy related aspects of the history of the Grand Duchy of Lithuania were refused, the said issues were left out for the future volumes. The chronology of the study covers the time period from the election of Sigismund III Vasa (in 1587) till the death of Wladislaw IV Vasa (in 1632). The author characterizes all the treaties between Lithuania and Poland (starting with the first, concluded in 1325 till the last of 1569) drawing the attention to the fact that the latter radically changed the borders of the Grand Duchy of Lithuania (1/3 of the territory was given to Poland), due to which the Lithuanians entered into the Confederation with a feeling of injustice and non-confidence in their partners. The author stresses that both elements of the federation, i. e. the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania remained quite independent (in terms of territory, treasury, army, civil administration and the legal system). A separate chapter analyzes the name of the confederate state itself and notices that already in the 17th century the name of Poland commenced denoting the same subject as the official name of the Polish – Lithuanian Commonwealth. The book analyzes the administrative system of the Grand Duchy of Lithuania, the activities of Sejms, the prerogatives of the Grand Duke of Lithuania and the courts system.

ISBN:
9788375430431
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14970
Updated:
2020-10-15 17:33:47
Metrics:
Views: 20
Export: