Taxation principles in tax culture: theoretical and practical aspects

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Taxation principles in tax culture: theoretical and practical aspects
Alternative Title:
  • Apmokestinimo principai mokesčių kultūros teoriniu ir praktiniu aspektu
  • Принципы налогообложения по теоретическим и практическим аспектам налоговой культуры
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2005, Nr. 35, p. 177-192
Keywords:
LT
Mokesčiai / Taxation.
Summary / Abstract:

LTKiekviena sistema veikia pagal tam tikras taisykles, todėl apmokestinimo sistema — pagrindinis šalies biudžeto surinkimo šaltinis - taip pat turėtų būti formuojamas pagal tam tikrus tikslus, taisykles, vadinamas apmokestinimo principais. Šių principų praktinis taikymas yra taip pat ir vienas iš mokesčių kultūros elementų. Todėl apmokestinimo principų suvokimas, jų svarba ir praktinis taikymas, atitinkantis teorinius mokesčių sistemos bei jos kultūros aspektus yra svarbi mokslinė problema. Straipsnyje yra pateikiama įvairių autorių (A. Smith, W. Petty, K. Schnelle, G. Schmolders, F. Hamm it kt.) apmokestinimo principų apžvalga nuo jų atsiradimo 15 - 16a. iki šių dienų. Visi jie pateikia savo apmąstymus, kaip sukurti tinkamą apmokestinimo sistemą ir visiems jiems svarbiausia teisingumo ir ekonominio efektyvumo principai. Straipsnyje taip pat pateikiama užsienio šalyse nagrinėjama mokesčių kultūros sąvokos analizė. Tačiau galutinis šios sąvokos apibrėžimas, naudojant ją viešose diskusijose nėra pakankamai aiškiai suformuluotas. Straipsnyje taip pat vertinama Lietuvos mokesčių kultūra apmokestinimo principų aspektais, pateiktos mokesčių kultūros koncepcijos suvokimas pagal teorinius apmokestinimo principus. Įvertinus užsienio šalių mokesčių kultūros sampratą bei jos pradmenis Lietuvoje, galima teigti, kad egzistuoja ryšys tarp mokesčių ir kultūros plačiąja prasme, be to jam reiktų skirti vis daugiau dėmesio tam, kad mokesčiai atitiktų visuotinai skelbiamus apmokestinimo principus.Reikšminiai žodžiai: Mokesčių mokėtojai; Mokesčių administratoriai; Apmokestinimo principai; Mokesčių kultūra; Mokesčių našta; Tax payer; Tax administrator; Taxation principles; Tax culture; Burden of taxation.

ENBehind every system there is a set of rules. As the key source of budgetary revenues, a taxation system too should be governed by certain goals or rules called taxation principles. Practical application of these principles is also one of the elements of tax culture. Thus, understanding taxation principles, their importance and practical application in compliance with theoretical aspects of tax system and culture is an important subject of scholarly research. The article reviews papers by various authors (A. Smith, W. Petty, K. Schnelle, G. Schmolders, F. Hamm et al) on taxation principles from their birth in 15-16th cent. to this day. All these authors gave their ideas on how to establish an appropriate taxation; they all stress the importance of equitability and economic effectiveness. The article also analyses concepts of tax culture prevalent abroad, noting on the absence of clear definition of this concept in public discourse. The article also appraises the Lithuanian tax culture from the point of view of taxation principles; it gives author‘s perception of tax culture from the theoretical point of view of taxation principles. It is presumed that there is a link between taxes and culture in a broad sense, which should be given more attention in order to reconcile taxes with universally declared taxation principles.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1493
Updated:
2018-12-20 23:04:51
Metrics:
Views: 61    Downloads: 6
Export: