Mokesčių kultūra ir jos įtaka mokesčių efektyvumui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokesčių kultūra ir jos įtaka mokesčių efektyvumui
Alternative Title:
  • Tax culture and its impact on tax efficiency
  • Налоговая культура и ее влияние на эффективность налогов
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2005, Nr. 33, p. 141-155
Keywords:
LT
Mokesčiai / Taxation.
Summary / Abstract:

LTMokesčių kultūros samprata yra naujas ir Lietuvoje mažai tyrinėtas reiškinys. Jos suvokimas Lietuvos moksliniame, taip pat ir praktiniame, kontekste dar labai menkas. Per trylika atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės metų, mokesčių kultūrai nebuvo skiriama pakankamai dėmesio. Be to, pati mokesčių kultūros koncepcija Lietuvos mokslininkų dar nėra suformuluota, kitaip nei užsienio valstybių mokslininkų, kur ši tema vystoma daugiau nei 70 metų. Jau pats terminas "mokesčių kultūra" apima tiek mokesčių sistemą, tiek pačią kultūrą plačiąja prasme, kur pastaroji gal net svarbesnė. Mokesčių kultūros reiškinys, manome, galėtų būti nagrinėjamas ir valstybiniu lygiu, nes mokesčių kultūros egzistavimas yra svarbus kiekvienai išsivysčiusiai ir savo piliečiais besirūpinančiai valstybei. Šios kultūros analizė pasaulyje moksliniu ir praktiniu aspektu įrodo, kad tai yra svarbi bendros kultūros dalis, todėl jai turėtų būti skiriamas pakankamas dėmesys ir Lietuvos mokslinėje, taip pat ir praktinėje erdvėje. Dažnai naudojamos "mokesčių mokėtojų savimonės", "pasąmonės", "savivertės", "sąmoningumo", "mokesčių mokėtojų santykio su mokesčių institucijom" sąvokos kaip mokesčių kultūros sinonimai, tačiau mokesčių kultūros koncepcija Lietuvoje dar nėra suformuluota. Tai naujas požiūris ir į pačius mokesčius Lietuvos moksle ir praktikoje. Darbo tikslas - remiantis pasaulio mokslininkų bei praktikų, nagrinėjančių šį reiškinį patirtimi, suformuluoti mokesčių kultūros koncepciją, išskirti mokesčių kultūrą sąlygojančius veiksnius, įvertinti mokesčių kultūros įtaką nacionaliniam biudžetui.Reikšminiai žodžiai: Mokėsčių kultūra; Mokesčių mokėtojai; Mokesčių administratoriai; Apmokestinimo principai; Apmokestinimo instrumentarijus; Mokesčių efektyvumas; Tax culture; Tax payer; Tax paying principles; Tax paying tool; Tax effectiveness.

ENThe concept of tax culture in Lithuania is a new phenomenon which remains outside scholarly focus. Its perception in scholarly and practical contexts is very fragile. Over thirteen years of independent Lithuania tax culture was not given sufficient attention. Moreover, the very concept of tax culture has not yet been clearly defined by Lithuanian scholars, unlike foreign scholars who have been analysing this topic for over 70 years. The term of “tax culture” itself covers both a tax system and culture in its broad sense where the latter is even more important. It is our belief that the phenomenon of a tax culture could be analysed on a national level, because the existence of a tax culture is important to every developed state caring for its citizens. Analysis of this culture in the world from scholarly and practical points of view has proved it to constitute an important part of common culture, which should thus be given adequate attention in scholarly and practical realms. Concepts of „self-awareness of taxpayers“, „sub-consciousness“, "self-esteem", "consciousness", „relationship between taxpayer vs. tax institutions“ can often be heard used as synonyms of tax culture, although the concept of tax culture has not yet been clearly defined in Lithuania. This is a new approach to taxes themselves in science and practice of Lithuania. Aim of the paper – based on the experience of world scholarly figures and practitioners define the concept of a tax culture, single out factors determining a tax culture, assess the impact of a tax culture on a national budget.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1172
Updated:
2018-12-20 23:04:34
Metrics:
Views: 58    Downloads: 8
Export: