Информационные ресурсы библиотеки Вильнюсского университета для компетенции академического сообщества

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Информационные ресурсы библиотеки Вильнюсского университета для компетенции академического сообщества
Alternative Title:
Information resources of the Library of Vilnius University for competencies of academic community
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTAkademinė biblioteka – integrali universiteto dalis, nuo kurios sėkmingo funkcionavimo priklauso mokymo ir mokslo tiriamojo darbo kokybė. Kaip integralios universiteto dalies, bibliotekos veiklos kryptys atitinka to universiteto tikslus ir uždavinius. Universitetas pasirenka optimalų būdą savo misijos realizavimui, įgyvendina tinkamiausią mokymo ir mokslo strategiją investuodamas į bibliotekos resursus, jos patalpas ir darbuotojų kvalifikaciją. Kintančios ekonominės ir socialinės sąlygos skatina bibliotekas naujai įvertinti savo veiklą ir vietą akademinėje bendruomenėje ir ieškoti naujų būdų ir formų aktyviam ir kokybiškam darbui. Šioje publikacijoje apžvelgiamos tarptautinės akademinių bibliotekų vystymosi tendencijos, pateikiant šiuolaikinių teoretikų ir tyrinėtojų Peterio Brophy‘o ir Mirjos Iivonen teiginius, ir pristatomi Vilniaus universiteto bibliotekos ir jos fakultetų išteklių ir aplinkos analizės rezultatai ir bibliotekos modernizacijos strategija, apimanti tris pagrindinius akademinės bibliotekos komponentus: turinį, infrastruktūrą ir kompetenciją (TIK). Įvertinus tradicinių ir elektroninių informacijos išteklių komplektavimo ir finansavimo lygį, bibliotekos fakultetų automatizacijos lygį, infrastruktūrą, darbuotojų kompetenciją, publikacijoje pateikiamos Vilniaus universiteto bibliotekos fakultetų modernizacijos kryptys, pareikalausiančios didelių investicijų, tačiau įgyvendinus šią strategiją fakultetų bibliotekos taps moderniais fakultetų centrais, sugebančiais visiems bendruomenės nariams pateikti reikiamą informaciją reikiamoje vietoje ir reikiamu laiku.Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universiteto biblioteka; Informacijos ištekliai; Mokymo procesas.

ENAcademic library is an integral part of the university, successful functioning of which determines the quality of teaching and scientific research work. As an integral part of the university, library’s directions of activity correspond to objectives and tasks of the university. University selects the optimal way to pursue its mission, implements the most suitable teaching and science strategy, while investing into the library’s resources, its premises and qualification of the staff. Changing economic and social conditions impel the libraries to reassess their activities and position within the academic community and to search for new ways and forms of active and qualitative work. This publication reviews international development trends of academic libraries by presenting statements of modern theoreticians and researchers Peter Brophy and Mirja Iivonen, and also presents analysis results of analysis of the resources and environment of Vilnius University library and its faculties as well as library modernization strategy, encompassing the three major components of the academic library: content, infrastructure and competence (CIC). After assessing the level of complementing and financing of traditional and electronic information resources and of automation of library’s faculties, infrastructure and competence of employees, in the publication directions of modernization of the library faculties of Vilnius University are presented, which will require for large investments. However, upon implementation of this strategy, libraries of the faculties will become modern centres of faculties, capable of providing the necessary information at the right time and in the right place to all the members of the community.

ISBN:
9854177270
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/148
Updated:
2013-04-28 15:13:55
Metrics:
Views: 45
Export: