Prevention of conflict of interest in three Baltic States

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Prevention of conflict of interest in three Baltic States
Alternative Title:
Interesų konflikto prevencija trijose Baltijos šalyse
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTInteresų konflikto tema sulaukia vis didesnio tiek mokslininkų, tiek tyrinėtojų dėmesio. Interesų konfliktas yra viena iš pagrindinių problemų viešojo administravimo srityje, kuri pažeidžia nešališkumo, objektyvumo, integravimosi ir nesuinteresuotumo principus. Straipsnyje analizuojamas interesų konflikto teisinis reguliavimas Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Straipsnį sudaro teorinė dalis, kurioje analizuojami du klausimai . interesų konfliktas ir korupciniai santykiai, jų reglamentavimas, o praktinėje dalyje lyginamos skirtingų Baltijos šalių teisės aktai, reglamentuojantys minėtuosius institutus. Remiantis teisės aktų turinio ir lyginamąja analize, galima nurodyti teisinio reguliavimo panašumus ir skirtumus. Atlikta analizė tik iš dalies patvirtino hipotezę, kad trijose Baltijos šalyse interesų konfliktas reguliuojamas panašiai. Prieita prie išvados, kad pagrindiniai skirtumai gali būti paaiškinti dėl skirtingos interesų konfliktų politikos. Latvijoje ir Lietuvoje paplitusi praktika rodo, kad šiose šalyse daugiau dėmesio skiriama politikai, o Estijos - vertybėms ar principams.

ENThe subject of conflict of interests attains more and more attention both from scientists and researchers. The conflict of interests is one of the main problems in the area of public administration, which infringes the principles of impartiality, objectivity, integration and disinterest. The article analyzes the legal regulation of the conflict of interests in Estonia, Latvia and in Lithuania. The article consists of the theoretical part, analyzing two issues, i. e. the conflict of interests and corrupt relations and their regulation and the practical part compares the legal acts, regulating the said institutes in different Baltic States. Referring to the analysis of the content of the legal acts and the comparative analysis, one can state the similarities and differences of the legal regulation. The performed analysis only in part substantiates the hypothesis that the conflicts of interests are regulated in a similar manner in the three Baltic States. The conclusion was made that the main differences can be explained by the different policies, pertaining to the conflict of interests. The practice, spread in Latvia and in Lithuania shows that in the said countries more attention is dedicated to the policies and Estonia dedicates more attention to values and principles.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14515
Updated:
2018-12-20 23:16:45
Metrics:
Views: 58    Downloads: 3
Export: