Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna sędziów Trybunału Litewskiego

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna sędziów Trybunału Litewskiego
Alternative Title:
  • Lietuvos vyriausiojo tribunolo teisėjų drausminė ir baudžiamoji atsakomybė
  • Criminal and disciplinary responsibility of Lithuanian supreme tribunal judges
Keywords:
LT
Steponas Batoras (Stefan Batory; István Báthory; Stephen Bathory); Karūnos tribunolas; Lietuvos vyriausiasis tribunolas; Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Stanislovas Augustas Poniatovskis (Stanisław August Poniatowski); deputatai; teisėjai; teismo procesas.
EN
the Crown Tribunal; the Lithuanian Supreme Tribunal; the Commonwealth of the Two Nations; Stanislas August Poniatowski; Third Lithuanian statute.
Summary / Abstract:

LTKaralius Steponas Batoras atsisakė savo teisių į teisminę valdžią ir perdavė jas bajorijai. 1578 m. Varšuvos seime buvo įsteigtas aukščiausiasis teismas Lenkijos bajorijai - Karūnos tribunolas, o 1581 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijai buvo įkurtas Lietuvos vyriausiasis tribunolas. Teismai veikė nepertraukiamai visą Abiejų Tautų Respublikos gyvavimo laikotarpį. Teisėjai buvo renkami deputatiniuose seimeliuose vienerių metų kadencijai, pakartotinai galėjo būti išrinkti praėjus 4 metams. Savo funkcijas teisėjai vykdė negaudami jokio atlygio, neskaitant trumpo laikotarpio Stanislovo Augusto Poniatovskio valdymo metu XVIII a. antrojoje pusėje. Lietuvoje teisėjų kolegijai vadovavo maršalas, turėjęs daugiau teisių nei Karūnos tribunolo maršalas. Lietuvos tribunolas skyrėsi nuo Lenkijos tribunolo savo darbotvarkės reglamentu, pagal kurį bylos būdavo sprendžiamos pagal seimo konstitucijose apibrėžtą tvarką ir įrašymo į registrą eiliškumą. Kiekvienas bajoras turėjo teisę pareikšti kaltinimą teisėjui korupcija, o šis kaltinimas būdavo įrašomas į specialų registrą. Kaltinimus kitokio pobūdžio nusižengimais galėjo pareikšti išskirtinai deputatas. Tribunolo deputatų drausminė ir baudžiamoji atsakomybė dėl atitinkamo teisinio reguliavimo stokos buvo iš esmės sąlyginė. Atsakomybės už prasižengimą laipsnis priklausė nuo jo pobūdžio. Pavyzdžiui, už kūno sužalojimą ar žmogžudystę teismo veikimo vietoje grėsė mirties bausmė, korupcijos atveju laukė draudimas vykdyti viešąsias funkcijas, o teisėjo darbo drausmės pažeidimai buvo baudžiami teisėjo suspendavimu.

ENThe king Stephen Bathory refused his rights to the court power and transferred it to the nobility. In 1578 the supreme court for the Polish nobility, i. e. the Tribunal of the Crown was founded in the Warsaw Sejm and in 1581 the Supreme Tribunal of Lithuania was founded for the nobility of the Grand Duchy of Lithuania. The court operated without any interruptions during the entire time period of existence of the Polish – Lithuanian Commonwealth. The judges were elected at small deputy sejms for one year term, a judge could be repeatedly elected only after four years. Judges performed their functions without any remuneration, with the exception of the short period during the rule by Stanislaw August Poniatowski in the second half of the 18th century. The juridical board of Lithuania was managed by the marshal, who had more rights than the marshal of the Tribunal of the Crown. The Lithuanian tribunal was different from the Polish by the regulation of its agenda, according to which the cases were resolved according to the procedure, defined by the constitutions of the Sejm and the order of the entering into the register. Each noble had the right to indict a judge with corruption and the accusation was entered into a special register. Only deputies had the right to indict a judge with offences of other character. The disciplinary and criminal amenability of the deputies of the tribunal was, in essence, relative due to the lack of the corresponding legal regulation. The degree of amenability for an offence depended on the character of the offence. For instance, a death penalty was given for a bodily injury or a murder, corruption was punished with the prohibition to perform public functions and the offences of the working discipline of a judge were punished by suspension of the judge.

ISBN:
9789955847052
Related Publications:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausiasis tribunolas Vilniuje XVII ir XVIII amžių sandūroje – politinės kovos arena / Gintautas Sliesoriūnas. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė : valstybė, kultūra, edukacija / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. P. 250-275.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14046
Updated:
2013-04-28 17:52:23
Metrics:
Views: 3
Export: