Globalizacija : taikos kultūra, žinių visuomenė, tolerancija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globalizacija: taikos kultūra, žinių visuomenė, tolerancija
Editors:
Morkūnienė, Jūratė, sudarymas, redagavimas [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2003.
Pages:
298 p
Notes:
Turinio r-klėje aut.: Vanda Aramavičiūtė, Česlovas Bauža, Petras Biveinis, Andrew M. Blasko, James E. Fisher, Povilas Gylys, Arvydas Guogis, Michael York, Laimutė Jakavonytė, Virginija Jakimenko, Irayda Jakušovaitė, Arvydas Juozaitis, Romas Juzefovičius, Algirdas V. Kanauka, Saulius Kanišauskas, Antanas Keras, Valerijus Keras, Tomasz Kitlinski, Bronislovas Kuzmickas, Kęstutis Makariūnas, Gediminas Mesonis, Jadwiga Mizinska, Jūratė Morkūnienė, Vygandas Paulikas, Rimantas Petrauskas, Ainė Ramonaitė, Andrius Sprindžiūnas, Wieslaw Sztumski, Edvardas Špokas. Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Pratarmė / Jūratė Morkūnienė — Cihan Sultanoglu, Jungtinių Tautų Vystymo programos įgaliotosios atstovės Lietuvoje, kreipimasis — Kultūrai reikalinga taika / Arvydas Juozaitis — Taikos kultūra - naujoji globalinio mąstymo paradigma / Jūratė Morkūnienė — Pilietiškumas akademinėje visuomenėje / Kęstutis Makariūnas — Globalizacija - priklausomybės ir tapatybės / Bronislovas Kuzmickas — Globalizacija: ekonominio fundamentalizmo pavojai / Povilas Gylys — Globalizacijos veiksniai / Andrew M. Blasko — Žinių visuomenė šiuolaikinėje socialinio pažinimo sampratoje / Jūratė Morkūnienė — Istorijos mokslo žinių recepcija globalizuojamoje informacinėje aplinkoje / Romas Juzefovičius — Informacinė visuomenė ir elektroninė valdžia / Antanas Keras, Rimantas Petrauskas — Informacinės ir teisinės visuomenės sandūra globalizacijos epochoje / Gediminas Mesonis — Politinės tolerancijos samprata ir ugdymo prielaidos / Andrius Sprindžiūnas — Vertybinių orientacijų kaitos tendencijos / Vanda Aramavičiūtė — Pilietiškumo dimensijos dabarties pasaulyje / Virginija Jakimenko — Etinės ir teisinės vertybės medicinoje globalizacijos kontekste / Irayda Jakušovaitė — Edukacinės filosofijos įtaka, siekiant plėtoti pasaulio demokratijas / James E. Fisher — Tolerancijos kultūros kūrimas: monologinės tradicijos pakeitimas dialogo tradicija / Laimutė Jakavonytė — Ugdymas naujos epochos gyvensenoje / Wiesław Sztumski — Atlaidumo politika ir pedagogika / Jadwiga Mizinska — Globalizacija ir socialumas šiuolaikinėmis sąlygomis / Arvydas Guogis — Technogeniniai nusikalstamumo iššūkiai postindustrinėje visuomenėje / Valerijus Keras, Antanas Keras — Globalizacijos iššūkiai saugumui / Edvardas Špokas — Parama demokratinėms institucijoms globalėjančiame pasaulyje / Ainė Ramonaitė —Lietuvos visuomenės saugumo iki 2100 metų scenarijaus prognozė / Algirdas V. Kanauka — Globalinė tausojančios visuomenės aplinkosauga / Vygandas Paulikas — Globalizacija kaip sinergija ir lietuvių tautos išlikimo problema / Saulius Kanišauskas — Homo sovieticus visuomenės palikimas Lietuvoje globalizacijos akivaizdoje / Česlovas Bauža, Petras Biveinis — Etniškumas ir pagonybė XXI amžiuje / Michael York — Kultūrinis pliuralizmas, tolerancija ir kosmopolitizmas: polilogas politinėje filosofijoje / Tomasz Kitlinski — Summary — Knygos autoriai.
Keywords:
LT
Demokratija; Etniškumas; Globalizacija; Politika; Saugumas; Taikos kultūra; Tolerancija; Vertybės; Žinių visuomenė.
EN
Culture of peace; Democracy; Ethnicity; Globalisation; Globalization; Knowledge society; Policy; Security; Society of knowledge; Tolerance; Values.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacijos poveikiai mūsų šalies gyvenimui – artimiausios ateities dalykas. Globalinių problemų negali spręsti vien atskiros srities mokslininkai, reikalingas integracinis požiūris. Todėl šioje knygoje įvairių sričių mokslininkai pateikia savo analizę ir išvadas dėl taikos, saugumo, pažangos, tvarios plėtros. Knyga pradedama apmąstymais apie tokią kultūrą, kuri būtų palanki taikai pasaulyje. Antrajame skyriuje gilinamasi į esminius globalizacijos veiksnius ir padarinius, tokius kaip ekonominio fundamentalizmo pavojai. Globalizacijos dinamika apima esmines šiuolaikinio socialinio gyvenimo jėgas: informacinių technologijų plitimą, ekonomiką, valdymą. Trečiajame skyriuje nagrinėjamas žinių ir mokslo vaidmuo bei likimas naujųjų informacinių technologijų erdvėje. Ketvirtajame skyriuje analizuojami visuomenės savimonės aspektai: pilietiškumas, vertybinės nuostatos, tolerancijos kultūros pagrindai globalizuojamoje visuomenėje bei kiti globalizacijos grėsmes sulaikantys faktoriai. Penktasis skyrius skirtas vidinio ir išorinio saugumo prielaidų ir grėsmių Lietuvos visuomenei globalėjančiame pasaulyje svarstymams. Mokslininkų dėmesys sutelktas į tai, kaip išvengti globalizacijos blogybių, kaip šį procesą padaryti palankų Lietuvai ir kaip neskausmingai įsilieti į Europos ir pasaulio bendriją. Paskutiniame skyriuje kalbama apie kultūrinės įvairovės ir tautinio tapatumo išsaugojimą kosmopolitizmo grėsmių akivaizdoje.

ENEffects of globalisation on our country’s life are a subject for the near future. Global problems cannot be addressed by scientists in an individual field only. Integrated approach is needed. Therefore, in this book, scientists in various fields provide their analysis and conclusions concerning peace, security, progress and sustainable development. The book begins with reflections on the culture that would be favourable for peace around the world. Chapter two explores key factors and consequences of globalisation, such as dangers of economic fundamentalism. The dynamics of globalisation cover the following essential powers of modern social life: development of information technology, economies and management. Chapter three examines the role and destiny of knowledge and science in the environment of new information technology. Chapter four looks at the following aspects of public self-awareness: public spirit, values, the fundamentals of tolerance culture in globalised society and other factors stopping threats of globalisation. Chapter five considers preconditions for internal and external security and threats to Lithuanian society in the globalised world. Scientists focus on how to avoid the evils of globalisation, how to make this process favourable to Lithuania and how to painlessly join the European and international community. The final chapter speaks about preservation of cultural diversity and national identity in the face of the threats of cosmopolitism.

ISBN:
9955563079
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13972
Updated:
2020-10-12 18:39:50
Metrics:
Views: 33
Export: