Martynas Liudvikas Rėza: epochų atspindžiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Martynas Liudvikas Rėza: epochų atspindžiai
Editors:
  • Strakauskaitė, Nijolė, sudarymas [com]
  • Pocytė, Silva, sudarymas [com]
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2007.
Pages:
111 p
Notes:
Aut.: Darius Barasa, Liucija Citavičiūtė, Dalia Kiseliūnaitė, Ruth Leiserowitz, Silva Pocytė, Rimantas Sliužinskas, Nijolė Strakauskaitė. Bibliografija išnašose.
Keywords:
LT
Martynas Liudvikas Rėza; epocha; stereotipai; tradicija; nauji aspektai; refleksija.
EN
Marynas Liudvikas rėza; epoch; stereotypes; tradition; nes aspects; reflection.
Summary / Abstract:

LTLeidinio tikslas - atskleisti M.L.Rėzos asmenybę kaip savosios epochos Rytų Prūsijos etninio - kultūrinio regiono vadinto Prūsų Lietuva, iškilų kultūros veikėją, išryškinant konceptualius klausimus, susijusius su Švietimo epochos ir asmenybės vertybių koreliacijos problema, germanizacijos ir akultūracijos santykio Prūsų Lietuvoje XVIII - XIX a. problemomis, nevengiant kontroversiškų aspektų iškėlimo. Čia publikuojami straipsniai atspindi keltą tyrimų krypčių: M.L.Rėzos epochos vertybių įtaka jo mokslinės ir kūrybinės veiklos aspektams bei Rėzos veiklos refleksijų lietuvių istoriografijoje XX - XIX a. problemos. Rėzos epochos kontekstas analizuojamas keletu aspektų - jo šeimos gyvenimas Karvaičių parapijoje, lituanistinė veikla Karaliaučiaus universitete, Rėzos laikmetis kaip pereinamasis laikotarpis iš ankstyvųjų naujųjų laikų į modernizavimą, formuluojant klausimą, ar Rėza buvo to laiko protagonistas. Kiti leidinio straipsniai koncentruoja dėmesį į vėlesnių epochų. t.y. XX - XXI a. suformuotą požiūrį į Rėzos asmenybę, tam tikrų stereotipų sklaidą apie Rėzą tarpukario periodinėje spaudoje bei Rėzos veiklos refleksijų lietuvių istoriografijoje XX - XXI a. problemos koreliacija su Rėzos įvaizdžiu tautinio ir lokalinio identiteto kontekste, Rėzos sąsajas su folkloro ir etnografijos problemomis bei būdingus jų stereotipus.

ENThe publication aims at revealing the personality of M. L. Rėza as a prominent nurturer of culture of the ethnic – cultural region of the Eastern Prussia of the period, i. e. the Prussian Lithuania, highlighting the conceptual issues, pertaining to the problem of correlation of the values of the Age of Enlightenment and the personal values, the problems of the relation between the Germanization and acculturation in the Prussian Lithuania in the 18th – 19th centuries without avoiding raising of controversial aspects. The published articles reflect several directions for study: the influence of the values of the era of M. L. Rėza on the aspects of his scientific and creative activities and the problems of reflections of Rėza’s activities in the Lithuanian historiography in the 19th – 20th century. The context of Rėza’s era is analyzed in terms of several aspects – the life of his family in Karvaičiai parish, his Lithuanistic activities at Konigsberg University and Rėza’s era as a transitional period from the early new times to modernism by formulating the question whether Rėza was the protagonist of the times. Other articles in the publication concentrate the attention to the view of Rėza’s personality, shaped during later periods, i. e. in the 20th – 21st centuries, dissemination of certain stereotypes on Rėza in the periodical publications of the interwar period and the correlation of the problem of reflections of Rėza’s activities in the Lithuanian historiography of the 20th – 21st centuries with Rėza’s image in the context of the national and local identity, Rėza’s relations with the problems of folklore and ethnography and their characteristics stereotypes.

ISBN:
9789955182078
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13542
Updated:
2017-12-18 16:27:45
Metrics:
Views: 31
Export: