Estetinių vertybių klausimai XX a. literatūros filosofijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Estetinių vertybių klausimai XX a. literatūros filosofijoje
Alternative Title:
Aesthetic values and the 20th century's philosophy of literature
In the Book:
Estetikos ir meno filosofijos transformacijos / sudarytojas Antanas Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. P. 127-137. (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai; 1)
Keywords:
LT
Kultūros politika / Cultural policy; Literatūra / Literature.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos klasikinės estetikos (meno filosofijos) ir šiuolaikinių estetikos teorijų sąsajos su literatūros estetika. Nagrinėjama estetinių vertybių problema šiandienėje filosofijoje ir literatūrologijoje, literatūros kritikoje. Tradicinėje humanistikoje estetinės vertybės turėjo savo „vietą“ – būdavo svarstomos po etinių. Šiandien retai tebandoma kalbėti apie vertybių sistemiškumą, nedrįstama „steigti“ bendrosios vertybių struktūros. Vis dėlto tebėra akivaizdu, kad pagrindine humanistinių vertinimų sritimi išlieka filosofija bei kultūrologija. Vertinimo atsitiktinumas, vertybių diskurso istoriškumas bei simultaniškumas skatina ieškoti šiandienės vertybių konfigūracijos (arba, tradiciškai tariant, sistemiškumo). Tradicinių vertybių (ypač – jų sistemų) dekonstrukcija ir naujų vertybių konfigūracijų paieškos postmodernios kultūros sąlygomis aktualizuoja literatūros filosofiją, kuri susieja estetinių ir literatūrologinių bei kitų literatūrai svarbių vertybių radimosi galimybes, nurodo tokių galimybių sąlygų klausimus. Pastarieji itin svarbūs, kai svarstomi konkretūs šiandienės literatūros vertinimo diskursai, t.y. kai literatūros pasaulis suskyla į daugybę lygiareikšmių įžvalgų, o modernioji metaforos teorija tą įvairovę didina, nes primena, kad reikia vertinti ne tik esančių, bet ir galimų, ne tik sukurtų, bet ir tik kuriamų literatūrų analogijas. Estetinių vertybių literatūroje tyrinėjimams visuomet svarbiausios tam tikros kultūrinės filosofinės programos, netgi civilizacijos istorijos, – iš fenomenologijos pozicijų – objektyvizuotos vertinimų struktūros. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Literatūra; Vertybės.

ENThe article discusses the connection of classical aesthetic theories and present day aesthetic theories with the aesthetics of literature. It analyses the problem of aesthetic values in modern philosophy, literary studies and literary criticism. Traditionally, aesthetic values had their own “place“, being discussed after ethics. Today one rarely ventures to speak about systemising values; one dares not try to “establish” general value structures. Nonetheless, the basic fields for assessment remain philosophy and cultural studies. The arbitrariness of evaluation and the historicity of discussions about values stimulate a search for a modern configuration (or systemisation) of values. The deconstruction of traditional values or value systems and the search for configuration of new values under post-modern cultural conditions makes the philosophy of literature very topical and provides a link between the discovery possibilities of aesthetic and literary values on the one hand and other values of importance to literature on the other hand. This is very important when considering the discourse over evaluation of specific works of modern literature, i.e. when the world of literature splits into a host of equally valid perceptions. Modern metaphor theory increases that diversity, since it reminds us that we must evaluate not just existing literary analogies, but all those that are possible. In the literature on aesthetic values, the most important programs for research are certain cultural philosophy programs, even the objectified value structures of the history of civilisation.

ISSN:
1822-3192
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1351
Updated:
2022-07-06 10:49:58
Metrics:
Views: 55    Downloads: 4
Export: