Lietuvos nepilnamečių justicijos problemos : sociologinė analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos nepilnamečių justicijos problemos: sociologinė analizė
Publication Data:
Vilnius : Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, 2007.
Pages:
152 p
Contents:
Įvadas — Lietuvos nepilnamečių justicijos apžvalga — Kriminalinės justicijos politika nepilnamečių delinkventų atžvilgiu — Nepilnamečių kriminalinės justicijos sistema — Nepilnamečių kriminalinės justicijos pralaidumas — Nepilnamečių justicijos reformos apžvalga — Tarptautinių dokumentų nuostatos susijusios su nepilnamečiš justicija — Nepilnamečių justicijos perspektyvos — Nepilnamečių justicijos Lietuvoje empirinė analizė — Empirinio tyrimo metodologija: Tyrimo procedūros aprašymas; Tyrimo kryptys — Nepilnamečių problemų žinojimas, delinkvencijos kontrolės ir prevencijos vertinimas: Nepilnamečių problemų žinojimas; Nepilnamečių delinkvencijos situacijos žinojimas; Nepilnamečių delinkvencijos kontrolės ir prevencijos vertinimas — Delinkventų santykiai su kriminalinės justicijos atstovais ir jų vertinimas: Įtraukimo į rizikos grupę priežastys ir buvimo joje vertinimas; Nepilnamečių delinkventinė patirtis; Santykiai su kriminalinės justicijos pareigūnais; Kriminalinės justicijos pareigūnų elgesys su delinkventais — Laisvės atėmimo bausme nuteistų nepilnamečių patirtis kriminalinės justicijos sistemoje: Nuteistųjų patirtis bendraujant su kriminalinės justicijos pareigūnais; Kaltės ir bausmės neišvengiamumo suvokimas; Patirties tardymo izoliatoriuje ir pataisos namuose vertinimas — Kriminalinės justicijos atstovų darbo patirtis su delinkventais: Darbo su delinkventais specifika; Kriminalinės justicijos pareigūnų kvalifikacijos ir specializacijos vertinimas — Nepilnamečių justicijos vertinimas — Išvados — Literatūros sąrašas — Priedai.
Summary / Abstract:

LTŠioje knygoje, remiantis šiuolaikinių delinkvencijos teorijų ir Lietuvoje įgyvendinamų nepilnamečių justicijos programų analize, autorės 1998-2006 m. atliktų empirinių sociologinių tyrimų rezultatų analize, nagrinėjama reformuojama nepilnamečių justicijos sistema. Tai yra tarpdisciplininio pobūdžio darbas, esantis sociologijos ir kriminalinės justicijos sandūroje. Nepilnamečių justicijos sistema Lietuvoje nagrinėjama platesniu kontekstu - analizuojant Lietuvos gyventojų nuomonę apie nepilnamečius delinkventus ir nepilnamečių kriminalinę justiciją, kriminalinės justicijos atstovų (policijos pareigūnų, prokurorų, teisėjų, įkalinimo įstaigų atstovų ir pataisos inspekcijų pareigūnų) bei pačių nepilnamečių patirtį. Į nepilnamečių kriminalinę justiciją žiūrima per skirtingas šių santykių dalyvių prizmes: nepilnamečių delinkventų, su jais dirbančių kriminalinės justicijos atstovų bei visuomenės. Knyga parašyta remiantis originalaus sociologinio tyrimo rezultatais. Šioje knygoje pirmą kartą Lietuvoje: (1) analizuojama, kaip delinkvenciją aiškinančios teorijos taikomos Lietuvoje įgyvendinamose nepilnamečių justicijos programose; (2) sociologine perspektyva kompleksiškai nagrinėjama nepilnamečių justicijos sistema; (3) nepilnamečių justicijos analizėje išsamiai pritaikyta empirinių tyrimų metodologija. Knygoje pateikiami tyrimai ir išvados aktualūs kriminalinės justicijos institucijoms, visuomeninėmis organizacijoms bei kitoms tarnyboms, dirbančioms su delinkventinio elgesio vaikais. [...]. [Iš leidinio]

ENThis book analyses and evaluates the juvenile justice system in Lithuania by referring to the analysis of modern delinquency theories and juvenile justice programmes under implementation in Lithuania, and by using the results of sociological surveys carried out by the author in 1998-2006. This is an interdisciplinary book combining sociology and criminal justice. The juvenile justice system in Lithuania is analysed in a broader context that includes the opinions of Lithuanian residents regarding juvenile delinquents and juvenile criminal justice, as well as the experience of criminal justice officers (police officers, prosecutors, judges, officers of imprisonment institutions and probation officers) and juveniles themselves. Juvenile criminal justice is looked at from the different perspectives of the participants in this relationship that is, the juvenile delinquents, the criminal justice officers who work with them, and society. Most importantly, this book is based on an original sociological survey. This book is the first in Lithuania to: (1) analyse how theories on delinquency are being applied in juvenile justice programmes implemented in Lithuania; (2) provide a complex approach towards juvenile justice in Lithuania from a sociological perspective; (3) conduct an analysis of juvenile justice using comprehensively applied empirical research methods. The research and conclusions set out in this book are relevant for criminal justice institutions, non-government organisations and other institutions dealing with delinquents. The theses of the dissertation will enrich the disciplines of sociology and criminology, and may be used to develop studies for students of these and other social sciences. [From the publication]

ISBN:
9789955616368
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13450
Updated:
2020-10-09 16:37:10
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: