Lietuvos mokslų akademija, 1941-1990 : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos mokslų akademija, 1941-1990: monografija
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos mokslas, 2001.
Pages:
873 p
Series:
Lietuvos mokslas; kn. 31
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Mokslų akademijos ir jų idėjų raida: Mokslų akademijos Europoje; Carinės Rusijos mokslų akademija; Mokslų akademijos idėja Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje; Kova dėl elementoriaus ir akademijos; Mokslas ir mokslo įstaigos nepriklausomoje Lietuvoje 1919-1940 m. — Lietuvos mokslų akademijos įkūrimas — Mokslų akademija hitlerinės vokietijos okupacijos metais (1941-1944) — Lietuvos mokslų akademija (1944-1951): LMA atkūrimas (1944 07 16 - 1946 02 23); MA organizacinės struktūros formavimas; Kompleksinio mokslinio tyrimo pagrindų formavimas; Mokslas - gamybos pagalbininkas; MA darbuotojų telkimas; MA visuomeninės ir politinės organizacijos; Patalpų įsigijimas ir pirmosios laboratorijos; Leidybos organizavimas — Mokslų akademijos reformos (1953-1963): Akademijos įstaigų profiliavimas ir svarbiausių tyrimo krypčių formavimas; Mokslo darbuotojai; Mokslo tiriamojo darbo planavimas ir koordinavimas; Mokslo rezultatų įgyvendinimas; Leidyba; Finansavimas ir materialinė techninė bazė — Mokslų akademija - fundamentinių tyrimų centras (1964-1988): Akademijos organizacinės struktūros keitimai; MA - tyrimų koordinavimo centras; Mokslo ir praktikos integracija; Leidybos veikla; Išradyba ir licencinis darbas; Lėšos ir naujos statybos; MA darbuotojai — Mokslų akademija ir atgimimas — Mokslų akademija skaičiais ir faktais (1941-1990) — Dokumentai byloja — The Academy of Sciences - the Indicator of the Development of the Nation and the State — Santrumpos — Pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius; Lietuvos mokslas; Lietuvos Mokslų Akademija; LMA; Mokslas; Mokslas / Science; Mokslų akademija.
Summary / Abstract:

LTKnygoje LMA raida 1941-1990 m. nušviečiama aštuoniuose skyriuose: pirmame - primenama mokslų akademijų idėjų istorija Europoje ir pasaulyje, švietimo ir mokslo ugdymas Lietuvoje, senojo Vilniaus universiteto raida, lietuviškųjų mokyklų ir lietuviškosios spaudos draudimas, persekiojimai Rusijos okupacijos metais, mokslo ir studijų plėtotė Lietuvai vėl išsikovojus Nepriklausomybę; antrame - parodoma, kaip Mokslų akademija buvo įkurta SSRS okupuotoje Lietuvoje jos organizacinė ir tiriamoji veikla iki karo; trečiame - LMA veikla vokiečių okupacijos metais, jos pastangos išsaugoti lietuvių tautos sukauptus kultūros lobius; ketvirtame - nagrinėjamas LMA pertvarkymas pagal Lietuvą vėl okupavusių sovietų reikalavimus, jos įjungimas į "vieningą" SSRS mokslo sistemą ir pavertimas svarbiausiu mokslo tyrimų bei jų organizavimo centru šalyje; penktame - atskleidžiama LMA tiriamoji ir organizacinė veikla 1953-1963 m. profiliuojant tiriamuosius darbus, formuojant svarbiausias mokslo kryptis ir mokyklas; šeštame - toliau nagrinėjama LMA tiriamoji ir organizacinė veikla vadinamaisiais stagnacijos metais (1964-1988), mokslo mokyklų ir krypčių tolesnis formavimasis, LMA ir kitų mokslo tyrimo įstaigų nuveiktas darbas kuriant mokslo ir technikos potencialą, atskleidžiamas sovietinės okupacinės sistemos priešingumas tikrai mokslo ir technikos pažangai, slopinantis jos poveikis asmenybei, ypač mokslininko; septintame - nušviečiamas LMA darbuotojų dalyvavimas Atgimimo ir nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procese, LMA ir viso Lietuvos mokslo pertvarkymas dirbti savos valstybės ir Tautos labui; aštuntame - pagal statistikos duomenis nustatomas LMA vaidmuo ir vieta Lietuvos ir visos SSRS mokslo potenciale, pateikiamos mokslo tyrimo įstaigų, LMA narių išrinkimo datos ir kt.

ENThe development of LAS (Lithuanian Academy of Sciences) over 1941–1990 is revealed in the book: the 1st chapter reminds of the history of ideas about scientific academies in Europe and the world, the educational and scientific development in Lithuania, the development of Vilnius University, the ban of Lithuanian schools and press, persecutions under Russian occupation, development of science and studies after restoration of Lithuania’s independence; the 2nd one shows how LAS was established in Lithuania under the USSR’s occupation, its organisational and research activities before the war; the 3rd one covers LAS activities under German occupation, its attempts to preserve cultural treasures of the Lithuanian nation; the 4th one deals with LAS reform according to the Soviets’ requirements in repeatedly occupied Lithuania, its integration into the USSR’s “single” educational system and making it the major centre for scientific research and its organisation in the country; the 5th one reveals LAS research and organisational activities over 1953–1963 when profiling research tasks, shaping the major scientific trends and schools; the 6th one further analyses LAS research and organisational activities in the years of stagnation (1964–1988), further development of scientific schools and trends, work performed by LAS and other scientific research institutions in creating scientific and technical potential, the opposition of the Soviet occupational system to actual scientific and technical progress, reducing its impact on personality, the scientist’s in particular.the 7th one covers LAS employees’ participation in the process of Revival Movement and restoration of Lithuania’s independence, the reformation of LAS and the entire Lithuanian science to work for the sake of another state and nation; the 8th one highlights LAS role, determined on the basis of statistical data, and its place in the scientific potential of Lithuania and the USSR. The dates of the establishment of scientific research institutions, elections of LAS members, etc. are provided.

ISBN:
9986795109
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12546
Updated:
2020-10-06 17:12:16
Metrics:
Views: 24
Export: