Žiniasklaidos raida Lietuvoje 1988-1998 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žiniasklaidos raida Lietuvoje 1988-1998 metais
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2001, t. 19, p. 92-100
Keywords:
LT
Žiniasklaida; žiniaskalidos raida.
EN
Mass media; the development of mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama kiekybinių žiniasklaidos duomenų analizė siekiant nustatyti pagrindinius jos raidos bruožus nuo 1988 iki 1998 metų bei konkrečiais duomenimis iliustruoti ir pagrįsti žiniasklaidos sistemos pasikeitimą. Straipsnyje analizuojami pagrindiniai kiekybiniai žiniasklaidos raidos duomenys: leidinių skaičius, vienkartinių ir metinių tiražų dydis, laikraščių skaičius ir pasiskirstymas pagal paskirtį. Remiantis atlikta analize, galima išskirti tris šio laikotarpio žiniasklaidos raidos bruožus. Pirma, nesutampa formalūs žiniasklaidos raidos ir faktinių pokyčių terminai. Formaliai nepriklausomos žiniasklaidos pradžia yra teisinis spaudos laisvės įtvirtinimas 1990 metais, tačiau realūs pokyčiai prasidėjo 1988 metais, pradėjus eiti naujiems leidiniams ir didėjant jų tiražams. Antra, skiriasi leidinių skaičiaus ir tiražų kaitos tendencijos: smarkiai išaugęs leidinių skaičius rodo kokybinę leidinių įvairovę, nuo 1991 metų smarkiai krintantys tiražai - skaitomumo mažėjimą. Tokia tendencija atitinka bendro socialinio kismo Lietuvoje periodizaciją - žiniasklaidos pakilimo metai maždaug sutampa su didžiausio socialinio aktyvumo metais, vėlesni, ne tokie intensyvūs pokyčiai atitinka evoliucinį kismo etapą. Trečia, laikraščių rinkoje daugėja specializuotų ir mažėja universalių laikraščių. Tai rodo žiniasklaidos marketizaciją - prisitaikymą prie rinkos logikos. Leidinių tipų pagal paskirtį kaita susijusi su didele politinių interesų įvairove ir nevaržoma jų raiška, rinkos ekonomika, žiniasklaidos komercializacija. Leidinių pagal paskirtį skaičius taip pat nusistovi apie 1991-1992 metus. Pagal abu nagrinėtus kriterijus skiriami panašūs žiniasklaidos raidos etapai: pirmasis - didelių kiekybinių pokyčių 1988-1991 metais, ir antrasis - mažų kiekybinių pokyčių.

ENThe article presents a quantity media data analysis in order to define its main development traits from 1988 till 1998 and illustrate and substantiate the media system changes by specific data. The article analyzes the main quantity media development data: number of publications, amount of one-off and annual circulations, number of newspapers and their distribution against purpose. Referring to analysis, three media development traits of the period can be distinguished. First, the formal media development trends and the actual change do not coincide. The start of formally independent media was the legal consolidation of freedom of press in 1990 however the real change started in 1988 with emergence of new publications and growth of their circulation. Second, the trends of development of number and circulation of publications are different: the grown number of publications shows their quality diversity, the circulations, drastically reducing since 1991 – the reduction of reading. The trends correspond to the periodization of the overall social change in Lithuania – media flourishing coincided with the highest social activity and the later changes of a smaller intensity corresponded to the evolution phase. Third, the number of specialized newspapers is growing on the market and that of universal newspapers is reducing, which shows the marketization of media, i. e. adaptation to market logics. The change of types of publications against purpose is related with a high diversity of political interests and their unrestrained expression, market economy and commercialization of media. The number of publications against purpose also stabilized around 1991-1992. According to both examined criteria similar media development phases are distinguished: the first – 1988-1991, i. e. the years of big quantity changes, the second – the period of small quantity changes.

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12267
Updated:
2018-12-17 10:51:14
Metrics:
Views: 57    Downloads: 5
Export: