Būsimųjų kūno kultūros ir sporto specialistų identifikacijos su aukštąja mokykla raiška : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų kūno kultūros ir sporto specialistų identifikacijos su aukštąja mokykla raiška: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
130 p
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Lietuvos kūno kultūros akademijoje. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Manifestation of identification with higher school of would-be specialists of physical education and sports Vilnius, Kaunas [i.e. Vilnius] : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006 47, [1] p
Summary / Abstract:

LTŠio disertacinio tyrimo objektas yra būsimųjų kūno kultūros ir sporto specialistų identifikacijos su aukštąja mokykla raišką. Mokslinis šios tyrimo objekto problemos sprendimas, atitinkantis pažintinės veiklos dalyką, orientuotas į studentų identifikacijos su aukštąja mokykla ypatumų nustatymą bei juos sąlygojančių veiksnių įvertinimą. Tyrimo tikslas – atskleisti būsimųjų kūno kultūros ir sporto specialistų identifikacijos su aukštąja mokykla raišką. Mokslinį tyrimo naujumą nusako iškeltų probleminių klausimų sprendimas. Atsakymų į juos duomenys leidžia išskirti šiuos mokslinio naujumo elementus, susijusius su naujų mokslo žinių kūrimu tirtos populiacijos lygiu: kompleksiškai pagrįsta identifikacijos su aukštąja mokykla samprata ir išskirtos jos dimensijos; atskleista organizacinio bei vaidmens identifikacijos su aukštąja mokykla komponentų raiška bei esminiai studentų identifikacijų bruožai, orientuojantys į naujų mokslinių problemų spendimą; nustatyta visų identifikacijos su aukštąja mokykla apraiškų (tame tarpe ir akademinės identifikacijos) sąsaja su studijų pasiekimais bei šių apraiškų priklausomybė nuo socialinių demografinių veiksnių. Tyrimo praktinį reikšmingumą ir taikymo perspektyvas grindžia tai, kad parengtas tyrimo instrumentarijus gali būti pritaikytas ir kitų studijų krypčių aukštųjų mokyklų studentų identifikacijos su aukštąja mokykla raiškai tirti; tyrimo duomenys atveria galimybę kryptingai tobulinti būsimųjų kūno kultūros ir sporto specialistų studijų organizavimą taikant edukacinių novacijų strategijas. [LMT]

ENThe object of this research is the identification of the future physical training and sports specialists with the higher school. The scientific solution of the problem of this research, conforming to the object of the cognitive activity, is orientated to detecting particularities of students’ identification with a higher school and assessing factors conditioning them. The purpose of the research is to disclose the identification of future physical training and sports specialists with the higher school. The scientific newness of the research is defined by the solution of the problem issues arisen. The analysis allows distinguishing the following elements of scientific newness related to the formation of new knowledge in the level of the population researched: complete grounding of the concept of identification with a high school and distinguishing its dimensions; disclosing the expression of components of organizational and role identification with a high school as well as the essential features of student identification with an orientation towards the solution of new scientific problems; and defining the relationship between all possible identifications with a higher school (including academic identification) and the academic achievements as well as their dependence from social demographic factors. Practical significance of the work and the application perspectives are grounded by the fact that the research instruments prepared may be applied to research other study direction students’ identification with higher school too; the research data opens the possibility to improve the organisation of studies of the future physical training and sports specialists applying the strategies of educational innovations.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12223
Updated:
2014-02-07 20:08:35
Metrics:
Views: 58
Export: