Kybartiškės pilkapynas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kybartiškės pilkapynas
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2007, t. 8, p. 40-69
Keywords:
LT
Senasis geležies amžius (romėniškasis geležies amžius); Kybartiškės pilkapynas; Kybartiškės XVI-XVII a. kapinynas; laidosena; įkapių tipologija.
EN
Old Iron Age (Roman Iron Age); Kybartiškė Barrow Cemetery; Kybartiškė Cemetery of 16-17th cent.; burial customs; typology of grave-goods.
Summary / Abstract:

LTKybartiškės kaimas yra Šiaulių rajono Raudėnų seniūnijoje. Apie 2 km į vakarus nuo Raudėnų miestelio ir apie 550 m į šiaurę nuo senojo vieškelio Raudėnai-Tryškiai, Kybartiškės kaimo rytinėje dalyje, į šiaurę nuo minėto vieškelio yra pilkapynas, tikriau, jo likučiai. Šis pilkapynas archeologams buvo žinomas jau XIX a. pabaigoje. Šios publikacijos tikslas yra paskelbti išsamią Kybartiškės pilkapyno tyrinėjimų medžiagą, kuri papildė duomenis apie senojo geležies amžiaus laidoseną, to laikotarpio žmonių buityje naudotus daiktus. Straipsnyje trumpai aptarti ir vėlyvieji krikščioniškojo laikotarpio kapai. Nors Kybartiškės pilkapiai buvo gerokai apardyti įvairių duobių, vėlyvųjų kapų, jie suteikė naujų žinių apie senojo geležies amžiaus gyventojų laidoseną pilkapynų paplitimo srityje. Senajame geležies amžiuje mirusieji laidoti nedeginti. Apie tai galima spręsti iš neapdegusių įkapių ir jų padėties kape. Kybartiškės pilkapynas yra vienas ankstyviausių laidojimo paminklų Žemaitijos ir Siaurės Lietuvos pilkapynų teritorijoje. Dėl didelio pilkapyno suardymo šiuo metu sunku pasakyti, kiek jame buvo pilkapių, kiek pilkapiuose buvo palaidota žmonių. Kybartiškės pilkapiuose senojo geležies amžiaus kapuose osteologinė medžiaga neišlikusi, todėl nieko negalima pasakyti apie šios vietovės gyventojus fizinės antropologijos požiūriu. Tyrinėjant pilkapius buvo aptikta ir vėlyvų, krikščioniškojo laikotarpio kapų, įkastų į senuosius sampilus.

ENThe Kybartiškė village is in the Raudėnai eldership of Šiauliai district about 2 km West of the Raudėnai town and 550 m North of the old road Raudėnai-Tryškiai. In the Eastern part of Kybartiškė, North of the said road there are residuals of a mound, which was known to archeologists already at the end of the 19th century. The aim of the publication is to publish the extensive materials of examination of the mound of Kybartiškė, which supplement the data on the burial traditions of the old Iron Age and the things, used by the people of the period in their everyday life. The article also provides a brief description of the graves of the late Christian period. Although the mounds of Kybartiškė were significantly destroyed by different holes and later graves, they provided new information on the burial traditions of the people of the old Iron Age in the area of spread of the barrows. In the old Iron Age the dead were buried without burning, which is evidenced by the non-burned shrouds and their position inside the grave. The mound of Kybartiškė is among the earliest burial monuments on the territory of Samogitia and Northern Lithuania. Due to the significant destruction of the mound, at present it is difficult to tell how many barrows and how many people were buried there. No osteological materials of the graves of the old Iron Age are found in the barrows of Kybartiškė therefore it is impossible to tell anything of the inhabitants of the area in terms of physical anthropology. When examining the barrows, graves of late Christian period, dug into old mounds, were also found.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12195
Updated:
2018-12-17 11:58:19
Metrics:
Views: 66    Downloads: 4
Export: