Einige Aspekte der Kontakte zwischen Masuren und Litauen in der römischen Kaiserzeit im Lichte der Nadelforschung

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Einige Aspekte der Kontakte zwischen Masuren und Litauen in der römischen Kaiserzeit im Lichte der Nadelforschung
Alternative Title:
Kai kurie romėniškojo laikotarpio ryšių tarp Mozūrų ir Lietuvos aspektai pagal smeigtukų tyrinėjimus
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2006, t. 7, p. 15-22
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Baltai / Balts.
Summary / Abstract:

LTIki šiol ryšiai tarp Bogačevo kultūros žmonių ir dabartinės Lietuvos teritorijoje išskirtų kultūrų gyventojų nebuvo plačiau tyrinėti. Šie ryšiai labiausiai pastebimi pagal smeigtukų radinius, tiek pavienių įvežtinių daiktų (tipas B I, Nikutowo, K, N), tiek masiškai randamų visame vakarų baltų kultūros regione (be Sambijos pusiasalio) A, H, I tipo smeigtukų bei lazdelinių smeigtukų. Minėtų smeigtukų tipų analizė parodė, kad intensyviausius abipusius ryšius galima aptikti jau nuo ankstyvojo romėniškojo laikotarpio pabaigos. Tai tikriausiai galima susieti su Bogačevo kultūros ekspansija į rytus. C2 periode ryšiai nutrūko. Intensyviausi ryšiai buvo tarp Centrinės Lietuvos ir Bogačevo kultūros. Tai rodo ir panašūs laidojimo papročiai. Galimas daiktas, kad vėliau Centrinės Lietuvos gyventojai buvo tarpininkai tarp Mozūrų Paežerio ir kitų dabartinės Lietuvos kultūrinių grupių. Be abejonės, svarbų vaidmenį palaikant tarpusavio ryšius vaidino Nemunas ir jo intakai. Kad jį pasiektų, Bogačevo kultūros žmonės turėjo vykti į rytus (tą liudija kapinynai Suvalkijoje) arba į šiaurės rytus, į Nadruvą ir toliau iki Nemuno vidurupio. Šiuo metu sunku vienareikšmiškai nurodyti šių intensyvių ryšių priežastis. Masinio panašių smeigtukų tipų buvimo abiejose srityse tikrai negalima aiškinti tik jaunamarčių iš kitos, giminingos (?) genties kraičiais. Galbūt baltų gentys turėjo kokių nors bendrų „interesų“ (bendrą kariauną?). Be to, labai svarbu apžvelgti visus radinius, kalbančius apie ryšius. Dėl to būtina paskelbti kasinėjimų medžiagą. Kol kas trūksta paskelbtos paminklų medžiagos iš Centrinės Lietuvos, kuri tikriausiai vaidino svarbiausią vaidmenį palaikant ryšius tarp Bogačevo kultūros genčių ir dabartinės Lietuvos gyventojų. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Baltai; Bogaczewo kultūra; Kultūriniai ryšiai; Mozūrija; Romos laikotarpis; Romėniškasis geležies amžius; Smeigtukai; Bogaczewo culture; Cultural contacts; Lithuania; Masuria; Mazuria; Pins; Roman Iron Age; The Balts; The Roman period.

ENUntil now relations between Bogachev culture people and the cultures that resided in the present territory of Lithuania have lacked any deeper research. These relations are most noticeable by the finds of pins, and individual imported artefacts (B I, Nikutowo, K, N type), and numerous finds of A, H, I type pins and stick pins found in the entire region resided by Western Baltic culture (except Sambia Peninsula). Based on the analysis of the above-mentioned types of pins, the most intensive mutual relations could be traced from the end of the early Roman period. It can probably be linked with the expansion of Bogachev culture to the East. The relations broke up in C2 period. The most intensive relations were observed between Central Lithuania and Bogachev culture. Similar burial customs also is a proof of that. Probably, later on the inhabitants of Central Lithuania acted as intermediaries between the cultural groups of Masurians Paežerys and other cultural groups of the present Lithuania. Important role in maintaining mutual relations undoubtedly was played by the Nemunas river and its tributaries. To reach it, Bogachev culture people had to travel to the East (it is testified by the burial grounds in Suvalkija) or to North-east, to Nadruva and further up to the Nemunas midland. Currently, it is difficult to name the exact reasons of such intense relations. Numerous finds of similar types of pins in both regions cannot be explained by dowries of brides from the other, related (?) tribe. Baltic tribes probably had some common "interests" (common army?). Besides, it is very important to review all finds testifying the relations. Therefore, excavation materials need to be published. No monument materials from Central Lithuania have been published yet, which probably played the most important role in maintaining relations between Bogachev culture tribes and the inhabitants of the present Lithuania.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12060
Updated:
2020-04-14 11:34:21
Metrics:
Views: 23    Downloads: 7
Export: