Senųjų žemdirbystės laukų tyrinėjimai šiaurės vakarų Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senųjų žemdirbystės laukų tyrinėjimai šiaurės vakarų Lietuvoje
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2003, t. 4, p. 186-198
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Archeologiniai tyrimai; Senieji žemdirbystės laukai; Tyrinėjimai; Tyrinėjimų istorija; Šiaurės vakarų Lietuva; Šiaurės-vakarų Lietuva; Žemdirbystės laukai; Archeological investigations; Fossil fields; Investigations; North - Western Lithuania; North western Lithuania, History of investigation; North-West Lithuania.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Senieji žemdirbystės laukai; Šiaurės vakarų Lietuva; Šiaurės-vakarų Lietuva; Žemdirbystės laukai.
EN
Fossil fields; Investigations; North - Western Lithuania; North western Lithuania, History of investigation; North-West Lithuania.
Summary / Abstract:

LTSenieji žemdirbystės laukai siejami su svarbia archeologijos problema – gamybinio ūkio atsiradimu ir raida. Daug tokių laukų išliko šiaurės vakarų Lietuvoje (Kretingos ir Skuodo rajonuose). Juos ženklina akmenų krūsnys, pylimai ir aptvarai. Tačiau nemažai šių objektų buvo sunaikinta Lietuvoje vykusios žemės reformos, sovietmečio melioracijos metu. Straipsnyje aptariami minėto Lietuvos regiono senųjų žemdirbystės laukų tyrinėjimų etapai, problemos, su kuriomis susidūrė tyrinėtojai, tyrinėjimų specifika ir svarbiausi tyrinėti objektai. Tyrinėjimus galima skirstyti į tris etapus: 1) nuo XX a. ketvirtojo dešimtmečio pabaigos iki devintojo dešimtmečio pradžios; 2) nuo XX a. devintojo dešimtmečio pradžios iki dešimtojo dešimtmečio pabaigos; 3) nuo XX a. dešimtojo dešimtmečio pabaigos iki šių dienų. Pirmajame etape buvo surasta daugiau kaip 20 senųjų žemdirbystės laukų, tačiau jų paskirtis tyrinėtojams nebuvo aiški ir interpretuota klaidingai. Manyta, kad tai laidojimo paminklai arba neaiškios paskirties archeologiniai objektai. Šio etapo pradžia sietina su Igno Jablonskio atliktais tyrimais Tauzų kaime (Skuodo rajone). Antrajame etape tyrinėtojai jau suvokė senųjų žemdirbystės laukų paskirtį, surasti keli nauji tokie laukai, atlikti nedidelio masto jų tyrimai. Šis etapas taip pat daugiausia siejamas su I. Jablonskio tyrimais. Trečiajame etape buvo pradėti tarptautiniai ir tarpdalykiniai senųjų laukų tyrimai, kurių metu dalis laukų buvo apmatuoti. Be to, surasta nemažai naujų senųjų žemdirbystės laukų. Šiame etape atskleisti ir įvairūs tokių laukų tipai.

ENThe old agricultural fields are associated with an important problem of archeology - the emergence and development of a productive economy. Many such fields remained in the north-western Lithuania (Kretinga and Skuodas districts). They are marked with stones, piles and enclosures. However, many of these objects were destroyed during land reform reclamation of the Soviet era in Lithuania. The article deals with the stages of research of the old agricultural fields of the mentioned region of Lithuania, the problems encountered by researchers, the specifics of researches and the most important objects investigated. The research can be divided into three stages: 1) from the late 1940s to the early 1980s; 2) from the beginning of the 1980s to the late 1990s; 3) from the late 1990's to the present day. In the first stage, more than 20 fields of old farming were found, but their purpose for investigators was not clear and misinterpreted. It was thought that it was funeral monuments or unclear archeological objects. The beginning of this phase is related to the research carried out by Ignas Jablonskis in the Tauza village (Skuodas district). In the second stage, the researchers already understood the purpose of the old agricultural fields, discovered several new such fields, carried out small studies. This phase is also mainly associated with I. Jablonskis research. In the third stage, international and interdisciplinary studies of old fields were launched, in which some of the fields were measured. In addition, many new fields of old farming have been found. At this stage, various types of such fields are also revealed.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12047
Updated:
2018-12-17 11:10:32
Metrics:
Views: 31    Downloads: 5
Export: