Monetos XIV-XVIII a. kapuose : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Monetos XIV-XVIII a. kapuose: recenzija
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2002, t. 3, p. 162-165
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Numizmatika / Numismatics.
Summary / Abstract:

LTDarbe analizuojamas E. Ivanausko sudarytas Lietuvos senkapiuose rastų XIV a. antrosios pusės–XIX a. pradžios monetų sąrašas (Monetos ir žetonai Lietuvos senkapiuose: 1387–1850. Vilnius, 2001). Sudarydamas sąrašą E. Ivanauskas naudojo kasinėjimų ataskaitas, Valstybės archeologijos komisijos sukauptą medžiagą, kitų rankraštynų duomenis, archeologinę literatūrą bei kai kurias periodinės spaudos žinutes apie kapuose rastas monetas, o svarbiausia – peržiūrėjo muziejuose ir kai kuriuose privačiuose rinkiniuose esančias monetas. Taip buvo skaupti duomenys apie 480 senkapius. Recenzijos autorius atkreipia dėmesį, kad sąraše apie kai kuriuos šiuos senkapius pateikiamos žinios yra labai neišsamios. Nenurodoma, iki kurių metų sukaupti duomenys knygoje pateikiami (iki 1995 m., iki 1996 m. ar dar vėlesnių?). Paaiškinami naudojamus įstaigų (bibliotekų, institutų, muziejų) pavadinimų sutrumpinimai, tačiau lieka nežinoma, ką reiškia sutrumpinimas „AP“ (Bartoniai, p. 37). Trūksta monetoms apibūdinti naudojamų sutrumpinimų paaiškinimų. Lietuvos XIV–XV a. pinigėliams (Vytauto ir Kazimiero denarams) apibūdinti vartojami terminai „atmaina A, B, C, D“ (p. 34, 73, 90, 109 ir kt.), Aleksandro denarams – „atmaina A, B, C“ (p. 73, 83, 86 ir kt.), Jono Kazimiero šilingai kartais vadinami „1660K“, „1661U“, „1666V“ (p. 23, 45, 51, 67, 78, 134–137 ir kt.). Eiliniam skaitytojui būtų suprantamiau, jei būtų nurodyta literatūra, iš kurios paaiškėtų, kada ir kieno šios atmainos įvestos mūsų numizmatikon, kokie jų būdingiausi bruožai, arba pateiktos jų iliustracijos. Nenurodytos kai kurių radinių saugojimo vietos, pasitaiko korektūros klaidų rašant vietovardžius.Reikšminiai žodžiai: Archeologija; Kapai; Moneta; Monetos; Monetos, kapai; Senkapiai; 14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Archaeology; Burial - ground; Coin; Coins; Graves; Lithuania; Old cemeteries; The 14th – 18th centuries.

ENThe study analyses the list of coins dated late 14th c. – early 19th c., found in Lithuanian cemeteries, compiled by E. Ivanauskas (“Monetos ir žetonai Lietuvos senkapiuose: 1387–1850” [Coins and Tokens from Lithuanian Cemeteries: 1387–1850]. Vilnius, 2001). When compiling the list, Ivanauskas referred to excavation reports, the material accumulated by the State Archaeology Commission, the data from other manuscript collections, archaeological literature and certain messages from the periodical press about the coins found in graves, and, most importantly, he reviewed the coins kept in museums and certain private collections. Thus, the data about 480 cemeteries were accumulated. The reviewer notes that the information on some of these cemeteries, presented in the list, is not exhaustive. The list does not indicate the year until which the data are presented (1995, 1996 or subsequent years?). The abbreviations of the names of institutions are explained (libraries, institutes, museums); however, the abbreviation AP remains unclear (Bartoniai, p. 37). Explanations of the abbreviations used to describe coins are missing. Lithuanian coins of the 14th–15th c. (Vytautas and Kazimieras denarius) are described by the terms “variety A, B, C, D” (p. 34, 73, 90, 109, etc.), Alexander denarius – “variety A, B, C” (p. 73, 83, 86, etc.), Jonas Kazimieras shilling – “1660K”, “1661U”, “1666V” (p. 23, 45, 51, 67, 78, 134–137, etc.). The ordinary reader would find it more comprehensible, if he could see references to literature describing who and when introduced these varieties to our numismatics, what their most typical features are, or could see their illustrations. The places of keeping some of the findings are not indicated, and there are several cases of place name typos.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12043
Updated:
2018-12-17 11:00:18
Metrics:
Views: 51    Downloads: 1
Export: