Amerikiečio žvilgsnis į Lietuvos archeologiją

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Amerikiečio žvilgsnis į Lietuvos archeologiją
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2001, t. 2, p. 144-148
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990; Raimundas Vytenis Sidrys; Kretinga; Lietuva (Lithuania); Archeologija / Archaeology.
Summary / Abstract:

LTDarbe aptariama lietuvių kilmės archeologo Raimundo Vytenio Sidrio straipsnis (studija), kuriame įvertinama sovietinė ir nepriklausomos Lietuvos archeologija. R. V. Sidrys nurodo, kad Lietuvos archeologiją jam teko stebėti nuo 1979 metų, kai pagal JAV ir SSRS Mokslų akademijų pasikeitimo programą jis dirbo Istorijos institute (p. 205). R. V. Sidrys asmeniškai yra dalyvavęs archeologiniuose tyrinėjimuose (Lazdininkų kapinyno, Kretingos r.), paskelbęs keletą straipsnių Lietuvos ar platesnio Baltijos regiono archeologijos klausimais. R. V. Sidrio straipsnis sukėlė didelį Lietuvos archeologų susidomėjimą ir nevienareikšmišką vertinimą. Autorius norėjo atlikti pastarųjų dešimtmečių Lietuvos archeologijos būklės analizę, parodydamas ir laimėjimus, ir trūkumus, siekė įtikinti, kad be „aukščiausio lygio teorijos“ bet kokie tyrinėjimai yra beverčiai. Tačiau iš chaotiškai pateiktų, kartais atsitiktinai paimtų faktų sunku susidaryti aiškesnį vaizdą. Kaip minėta, neišskirti sovietinis ir nepriklausomos Lietuvos laikotarpis, todėl lieka neaišku, ar Lietuvos archeologija per pastarąjį dešimtmetį nors kiek pajudėjo į priekį. Nutylima daug atliktų ar atliekamų darbų, kurie prieštarautų R. V. Sidrio teiginiams. Vietomis autoriaus teiginiai labiau primena „viską žinančio dėdės“ toną, negu draugišką ir „optimistišką“ žvilgsnį. R. V. Sidrio studija parodė, kad negalima beatodairiškai į viską žvelgti amerikietiškos archeologijos akimis. Matyt, mūsų archeologija ir toliau liks europietiška, turinti tvirtą chronologinį pagrindą ir neatsisakanti kalbėtis visais baltų materialinės ir dvasinės kultūros klausimais, nevengianti bet kokių diskusijų.Reikšminiai žodžiai: Archeologai; Archeologija; Istoriografija; Lietuvos archeologija; Mokslininkai; Polemika; Radiniai, archeologiniai; Sovietinis laikotarpis; Teorinė archeologija; Tyrimai (tyrinėjimai), archeologiniai; Tyrinėjimai, moksliniai; Archeologist; Archeology; Controversy; Finding, archeological; Historiography; Lithuania; Lithuanian archaeology; Research, archeological; Research, scientical; Scientist; Soviet Period; Theoretical archaeology.

ENThe paper discusses an article (study) by Raimundas Vytenis Sidrys, an archaeologist of Lithuanian descent, which evaluates Soviet archaeology and that of independent Lithuania. Sidrys explains that he has been observing Lithuanian archaeology since 1979, when he worked at the Institute of History as part of a US-Soviet Science Academy exchange programme (p. 205). Sidrys has personally participated in archaeological investigations (Lazdininkai grave field, Kretinga district), and has published several articles on archaeological issues of Lithuania and the broader Baltic region. Among Lithuanian archaeologists, Sidrys’ article was met with considerable interest and discordant appraisal. The author wanted to carry out an analysis of the state of Lithuanian archaeology over the past decades, showing its achievements and shortcomings; he aimed to prove that without "theory of the highest level", all research is worthless. However, it is difficult to get a clearer picture from the chaotically presented, sometimes randomly selected facts. As mentioned, the Soviet period and that of independent Lithuania are not distinguished, so it remains unclear whether Lithuanian archaeology has made any progress at all over the past decade. Much work that has been, or is being, carried out and which would contradict Sidrys’ propositions is silenced. In places, the author’s statements impart the tone of an ‘all knowing uncle’ rather than a friendly and optimistic note. Sidrys’ study has shown that one cannot indiscriminately look at everything through the eyes of American archaeology. Apparently, our archaeology will continue to be European, with a strong chronological basis, agreeing to speak on all issues of Baltic material and spiritual culture, and open to all discussions.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12025
Updated:
2023-04-15 15:25:07
Metrics:
Views: 67    Downloads: 6
Export: