Socialinė filosofija Lietuvoje Apšvietos ir romantizmo idėjinių linkmių sankryžoje (I. Ołdakowskio ir J. Daniłowicziaus socialinė orientacija)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinė filosofija Lietuvoje Apšvietos ir romantizmo idėjinių linkmių sankryžoje (I. Ołdakowskio ir J. Daniłowicziaus socialinė orientacija)
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2001, Nr. 3, p. 11-19
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Romantizmas / Romanticism; Šviečiamasis amžius. Švietimo epocha / Enlightenment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje užsibrėžiama pristatyti socialinę filosofiją, susiklosčiusią blėstančios Apšvietos epochos ir bręstančio Romantizmo laikotarpio idėjinių linkmių sankryžoje. Dėmesys sutelkiamas į dviejų pagrindinių to meto socialinės orientacijos reiškėjų - Ignacy Ołdakow-skio (1785-1821) ir Ignacy Daniłowicziaus (1787-1843) koncepcijas. Jųdviejų socialinėje orientacijoje, reiškiamoje teisės filosofijos, teisės istorijos darbuose, ir ryškiausiai, ir giliausiai įsispausta to lemtingų idėjinių perkaitų tarpumečio, kuomet jau trauktasi nuo šviečiamosios filosofijos, bet ryžtingiau dar neįsitraukta į romantiškųjų linkmių sūkurį, socialinės žvalgos kryptingumą. Nors į jųdviejų kūrybinį palikimą įvairiais laikotarpiais daugiau ar mažiau gręžtasi ir lietuvių, ir lenkų teisinėje, istoriografinėje raštijoje, iki šiolei vis dar stinga filosofinių tyrinėjimų, kurie jų socialinę orientaciją deramiau įsietų į Lietuvos filosofijos istoriją. I. Ołdakowskio ir I. Daniłowicziaus socialinėje orientacijoje susikryžiavo prigimtinės teisės tradicijos, atitekusios iš Apšvietos epochos, ir krypsnis į istoriją, išsirutuliojęs iš sąlyčio su preromantiškosiomis bei romantiškosiomis tendencijomis. Šviečiamųjų ir romantiškųjų aspektų sankloda jųdviejų socialinėje orientacijoje, tų aspektų sąsaja tiek su Lietuvos idėjinėmis linkmėmis, tiek su Vakarų Europos filosofijos sklaida (visų pirma su vokiečių istoriškąja teisės mokykla, taip pat su I. Kanto prigimtine teise), jų skambesys to meto idėjinių tendencijų santekyje - tokios būtų pagrindinės gairės, nužyminčios šioje publikacijoje gvildenamos problematikos rėmus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinė filosofija; Apšvieta; Romantizmas; Socail pgilosohy; Enlightment; Romaticism.

ENThe article aims at presentation of the social philosophy, which emerged at the end of the Age of Enlightenment and the beginning of the Age of Romanticism. The attention is drawn to the concepts of the two main representatives of the social orientation of the period – Ignacy Ołdakowski (1785-1821) and Ignacy Daniłowicz (1787-1843), since the orientation of the two said scholars, expressed in their studies of philosophy and history of law most prominently and deeply encompassed the trends of social insights of the said period of crucial ideological changes, when the philosophy of Enlightenment already commenced to be abandoned, but the engagement into the whirlwind of Romantic trends was not too prominent. Although their creative legacy, in different periods, was more or less noted by both Lithuanian and Polish legal and historiographic writing, there is still a lack of philosophical studies, which would properly relate their social orientation into the history of Lithuanian philosophy. The social orientation of I. Ołdakowski and I. Daniłowicz encompassed the traditions of the natural right, which came from the Age of Enlightenment and the moves towards history, which emerged from the relation with the pre-Romantic and Romantic trends. The tune of the aspects of the Enlightenment and Romanticism in their social orientation and the relations of the said aspects with both Lithuanian ideological trends and the Western European philosophy (first of all, with the German historic law school, as well as with I. Kant’s natural right), as well as their sound within the ideological trends of the period are the main guidelines, marking the framework of the problems, discussed in the publication.

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Gamtosauginės minties Lietuvoje metamorfozės: nuo užuomazgų per Apšvietą iki romantizmo / Mantas Antanas Davidavičius. Tautosakos darbai 2023, 65, p. 158-173.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11721
Updated:
2018-12-20 22:53:26
Metrics:
Views: 9
Export: