Savižudybės Lietuvoje: socialiniai-psichologiniai paplitimo aspektai ir prevencijos modelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savižudybės Lietuvoje: socialiniai-psichologiniai paplitimo aspektai ir prevencijos modelis: disertacija
Alternative Title:
Suicide in Lithuania: Social-Psychological Aspects of Prevalence and Model of Prevention
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
147 lap
Notes:
Habil.darbas (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2000. Bibliografija.
Other Editions:
Habil. darbo. santrauka: Savižudybės Lietuvoje: socialiniai-psichologiniai paplitimo aspektai ir prevencijos modelis Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2000 31 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe apibendrinti moksliniai tyrimai, kuriuos autorė su bendradarbiais atliko 1988-199 m. Vilniaus universiteto Klinikinės ir socialinės psichologijos katedroje. Tai pirma išsamesnė studija Lietuvoje, mėginanti įvertinti ir teoriškai paaiškinti socialines, kultūrines ir psichologines įtakas savižudybių rodiklių dinamikai šalyje ir formuluojanti praktinį savižudybių prevencijos modelį. Darbo tikslas – išanalizuoti ir teoriškai paaiškinti savižudybių paplitimo ypatumus Lietuvoje 1924-1939 ir 1965-1996 metais; nustatyti, kokios socialinės, kultūrinės ir psichologinės prielaidos palankios savižudybių paplitimui Lietuvoje; atsižvelgiant į tai, suformuluoti savižudybių prevencijos šalyje modelį. Apibendrinant atliktus tyrimus, nustatyta, kad savižudybių paplitimą Lietuvoje paaiškina socialinės integracijos teorija. Socialiniai – politiniai pokyčiai krašte, veikdami visuomenės integraciją, ryškiai paveikia savižudybių paplitimą. Individo lygmenyje – sutrikus socialinės integracijos ir socialinės reguliacijos procesams, frustruojami baziniai individo psichologiniai poreikiai, kai kuriais atvejais tai sukelia nepakeliamą psichologinį skausmą ir skatina savižudybę. Visuomenėje (ar atskirose visuomenės grupėse) egzistuojančios nuostatos savižudybės atžvilgiu atlieka katalizatoriaus vaidmenį suicidiniame procese: poreikių frustraciją išgyvenantiems žmonėms jos gali sustiprinti suicidinę motyvaciją. Siūlomas savižudybių prevencijos Lietuvoje modelis derinant tiesioginę ir netiesioginę prevenciją.

ENThis work summed up scientific research, which the author and her co-workers conducted in 1988-1999 at the Department of Clinical and Social Psychology of Vilnius University. This is the first in-depth study in Lithuania, which tries to evaluate and theoretically explain social, cultural and psychological impacts on dynamics indicators of suicides in the country and which formulates a practical model of prevention of suicides. The aim of the work is to analyse and theoretically explain peculiarities of prevalence of suicides in Lithuania in 1924-1939 and 1965-1996; to establish what social, cultural and psychological preconditions are favourable to prevalence of suicides in Lithuania; taking into consideration all that, to formulate a model of prevention of suicides in the country. When summing up the research carried out, it was established that prevalence of suicides in Lithuania is explained by the theory of social integration. Social-political changes in the country, affecting integration of society, have an obvious impact on the prevalence of suicides. At the level of an individual, after processes of social integration and social regulations break down, base psychological needs of an individual are frustrated, in some cases this causes unbearable psychological pain and encourages suicide. Principles existing in society (or in separate groups of society) with respect to suicide play the role of a catalyst in the suicidal process: they can strengthen suicidal motivation in people experiencing frustration of needs. The model of prevention of suicides in Lithuania that is proposed combines direct and indirect prevention.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11577
Updated:
2022-02-07 20:08:34
Metrics:
Views: 29
Export: