Integruotas gamtos mokslų dalykų mokymas taikant didaktinį diferencijavimą : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Integruotas gamtos mokslų dalykų mokymas taikant didaktinį diferencijavimą: disertacija
Alternative Title:
Integrated teaching of subjects of natural sciences with application of didactic differentiation
Publication Data:
Vilnius, 1998.
Pages:
146 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 1998. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Integrated natural sciences teaching by applying didactic differentiation Vilnius : VPU l-kla, 1998 23 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTIš esmės reformuojant mokymo turinį nepakanka ieškoti natūralių ryšių tarp mokomųjų gamtos mokslų dalykų – būtina integruoti šių dalykų mokymo turinį. Tokio integruoto mokymo paskirtis – padėti formuotis vientisam ir darniam vaiko pasaulėvaizdžiui. Autorius tyrinėja integruoto ir diferencijuoto mokymo santykio problemas, nagrinėja mokytojų bei moksleivių požiūrį į integruotą gamtos mokslų dalykų mokymą 5 – 10 klasėse. Autoriaus atlikti tyrimai rodo, kad tarp įdomiausių gamtos mokslų dalykų vyrauja biologija, antroje vietoje – fizika, o mažiausiai įdomus dalykas yra chemija. Chemiją mokiniai laiko sunkiausia disciplina, biologiją – lengviausia. Mokymo turinio integravimą reikėtų derinti su didaktiniu diferencijavimu, nes kiekvienas vaikas turi savitą mokymosi modelį. Dauguma moksleivių teigiamai vertina diferencijuotas užduotis. Tyrimų rezultatai patvirtina, kad moksleivių žinių kitimo tendencijos, integruojant mokymo turinį, yra teigiamos. Taip pat tyrimas patvirtino, jog didžiausias integruoto mokymo efektyvumas pasiekiamas 7 – 8 klasėse. Daugiausia pedagogų mano, jog integruotai geriausia mokyti 5 – 10 klasėse. Tyrimo rezultatai skatina toliau domėtis integruoto gamtos mokslų dalykų mokymo problematika. Integruotas mokymas, susietas su sociokultūriniu kontekstu, turėtų padėti mokiniui suvokti visa apimančius priežastinius ryšius, ugdyti jo asmenybę, vertybines orientacijas ir nuostatas, gebėjimą įgytas žinias savarankiškai taikyti gyvenime. Integruotas mokymas sumažina prieštaravimus tarp atskirų mokomųjų dalykų teikiamų žinių ir jų sintezės būtinumo. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENMajor restructuring of the content of teaching requires more than a search for natural links between subjects of natural sciences – it is necessary to integrate the content of these subjects. The function of such integrated teaching is to develop a solid and consistent world outlook of a child. The paper analyses relation problems between integrated and differentiated teaching, examines the attitudes of teachers and students towards integrated teaching of natural sciences in grades 5–10. Research carried out by the author suggests that biology is listed as the most popular among natural sciences, followed by physics, while chemistry is considered the least interesting to students. Many students see chemistry as the most difficult discipline and biology as the easiest. Integration of the teaching content should be coordinated with didactic differentiation because every child has a unique model of learning. Many students were positive towards differentiated tasks. Results of surveys prove positive tendencies of changes in the knowledge of students in the wake of integration of the teaching content. The survey also proved that the biggest efficiency of integrated teaching is achieved in grades 7-8. Results of the survey encourage further interest in problems of integrated teaching of natural sciences. Integrated teaching in coordination with the socio-cultural context should help a student realize all-inclusive causalities, develop his personality, value orientations and beliefs, the ability to independently apply the knowledge in real life. Integrated teaching diminishes contradictions between knowledge of separate disciplines.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11438
Updated:
2022-02-07 20:09:36
Metrics:
Views: 15
Export: