The Changing requirements for business management and business education in the 'countries in transition' : combining cultural and institutional perspectives

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Changing requirements for business management and business education in the 'countries in transition': combining cultural and institutional perspectives
Summary / Abstract:

LTSkyriuje apžvelgiamas perėjimas iš centrinio planavimo į rinkos ekonomiką. Šis perėjimas charakterizuojamas pokyčiais institucijose, kurios valdo daugelio ūkio subjektų ekonominę veiklą. Centrinės Europos ir Baltijos šalys tapo aktyviomis žaidėjomis pasaulinės konkurencijos arenoje, bet jos užima nelygią poziciją palyginus su besivystančiu pasauliu. Jos sukūrė bazinę fizinę infrastruktūrą, mokymo institucijas ir inovacijų sistemos elementus, tačiau joms trūksta konsoliduotų gamybos struktūrų, socialinio kapitalo, pramoninės kultūros ir kai kurių esminių organizacinių gebėjimų. Instituciniai skirtumai tarp vakarų rinkos ekonomikų sustiprina skirtingus inovacijų aspektus ir konkurencinius pranašumus. Taip, kaip išsivysčiusios šalys pademonstruoja bendrą perėjimo proceso pobūdį per tokius procesus kaip žinių ekonomikos augimas, taip, autorių nuomone, "naujos" šalys sukurs savo atskirus verslo organizavimo ir institucinių struktūrų modelius. Jie bus pagrįsti specifiniu kultūriniu ir instituciniu kontekstu, bet tuo pačiu bus sėkmingi globalizuotoje aplinkoje. Transformacijos proceso kultūriniai ir instituciniai sunkumai sąlygoja labai specifinį išsilavinimo vaidmenį. Švietimo ir profesinio ugdymo sistema yra daugiau nei tik vienas svarbus besitransformuojančios kapitalistinės sistemos institucinis aspektas. Palyginus su kitais instituciniais faktoriais, jis labiausiai tiesiogiai įtakoja kultūrines vertybes žmonių, dalyvaujančių darbo organizavime ir todėl gali smarkiai įtakoti kitus sistemos elementus - kultūrinius ir institucinius - ypač vystantis žinių ekonomikai.

ENThe chapter provides an overview of the transition from central planning to market economy, which is characterized by changes in the institutions, managing economic activities of most undertakings. The Central European and Baltic countries became active players on the global competitive arena However, they occupy uneven positions compared with the third world. They developed the basic physical infrastructure, training institutions and elements of innovations system However, they lack consolidated production structures, social capital, industrial culture and certain essential organizational capabilities. The institutional differences between the Western market economies strengthen the different aspects of innovation and the competitive advantages. The way the developed countries demonstrate the common character of the transitional process through such processes as development of information economy is, in the authors’ opinion the way the “new” countries will develop their individual business organizing and institutional structure models, which will be based on specific cultural and institutional context, and at the same time be successful in the globalized environment. The cultural and institutional difficulties of the transformation process determine a very specific role of education. The educational and vocational training system is more than just another important institutional aspect of the capitalistic system in the process of transformation. Compared to other institutional factors, it is the most directly influencing the cultural values of the people, participating in organization of works and therefore it can strongly influence other elements of the system – both cultural and institutional – especially in the process of development of the information economy.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18460
Updated:
2016-10-04 08:23:05
Metrics:
Views: 10
Export: